Quản Lý Tổ Chức Và Nhân Sự

Học Viện Hành Chính Quốc Gia - NAPA

77 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Tổ Chức Và Nhân Sự

Đào tạo hệ Cử nhân Hành chính học chuyên ngành Quản lý Tổ chức và Nhân sự, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý tổ chức và nhân sự trong tổ chức, đặc biệt là trong các tổ chức thuộc khu vực công. Các mục tiêu cụ thể như sau:
Về kiến thức
- Hiểu được các lý thuyết tổ chức cơ bản và vận dụng giải thích các quá trình và sự việc diễn ra trong tổ chức;
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý nguồn lực con người.
Về kỹ năng
- Vận dụng thành thạo các kỹ thuật phân tích tổ chức và có khả năng xây dựng đề án thiết kế thay đổi tổ chức.
- Vận dụng các kỹ năng cơ bản trong quản lý nhân sự như: lập kế hoạch nhân sự, phân tích hồ sơ, phỏng vấn tuyển dụng, xây dựng tiêu chí đánh giá thực thi, thiết kế và đánh giá đào tạo...
- Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho sự thành công của bản thân trong quá trình phát triển chức nghiệp.
- Có khả năng xử lý các tình huống cụ thể trong lĩnh vực quản lý tổ chức và nhân sự.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Học Viện Hành Chính Quốc Gia

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của học viện

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Tổ Chức Và Nhân Sự


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Ngoại ngữ
+ Tin học
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Lịch sử văn minh thế giới
+ Đại cương văn hóa Việt Nam
+ Lô gic học
+ Xã hội học đại cương
+ Lý luận hành chính nhà nước
+ Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước
+ Luật Hành chính
+ Pháp luật về phòng, chống tham nhũng
+ Phân tích chính sách
+ Tâm lý học trong quản lý nhà nước
+ Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
+ Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nước
+ Và một số môn chuyên ngành khác

Học Viện Hành Chính Quốc Gia - NAPA
77 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0438343223
Website: http://www.napa.vn -
Học viện Hành chính Quốc gia là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Nội vụ (có tên tiếng Anh là National Academy of Public Administration, tên viết tắt là NAPA ). Trường được thành lập từ 29/5/1959, tên ban đầu là Trường Hành Chính. Đến 6/7/1992 trường chính thức được đổi tên là Học viện Hành chính Quốc gia và mang tên đó đến ngày nay.
Trường có hai cơ sở, 1 tại thành phố Hà Nội và 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, học viện đang ngày càng lớn mạnh và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Các chức năng và nhiệm vụ chính của trường là: Tư vấn cho Chính phủ và Bộ Nội vụ về các vấn đề liên quan đến quản lý hành chính công và cải cách hành chính; đào tạo đại học hành chính, cao học quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính; bồi dưỡng cán bộ, công chức, bồi dưỡng giảng viên ngành hành chính.
Trường có hai cơ sở, 1 tại thành phố Hà Nội và 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, học viện đang ngày càng lớn mạnh và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Các chức năng và nhiệm vụ chính của trường là: Tư vấn cho Chính phủ và Bộ Nội vụ về các vấn đề liên quan đến quản lý hành chính công và cải cách hành chính; đào tạo đại học hành chính, cao học quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính; bồi dưỡng cán bộ, công chức, bồi dưỡng giảng viên ngành hành chính.
Hiện nay, học viện có các hệ đào tạo, bồi dưỡng như: Hệ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hành chính và quản lý nhà nước, hệ đào tạo tiền công vụ, hệ đào tạo đại học hành chính chính quy, không chính quy và sau đại học theo các chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước, hệ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên về hành chính và quản lý nhà nước, hệ đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề…
Đồng bộ tài khoản