Tiến Sĩ Môi Trường Trong Phát Triển Bền Vững

TT Nghiên Cứu Tài Nguyên Và Môi Trường - ĐHQG Hà Nội - CRES

19 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Môi Trường Phát Triển Bền Vững

Mục tiêu đào tạo:
- Về kiến thức: Chương trình đào tạo Tiến sĩ được xây dựng nhằm đào tạo những chuyên gia có chuyên môn sâu và kỹ năng cao liên quan đến quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường phục vụ công cuộc phát triển bền vững, thích ứng và đáp ứng được những yêu cầu phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế.
- Về kỹ năng: Tiến sĩ Môi trường trong phát triển bền vững được trang bị những kỹ năng:
+ Phương pháp luận tổng hợp, đa ngành và liên ngành;
+ Các kỹ năng phân tích và thực thi chính sách;
+ Viết, tổ chức, đánh giá và quản lý dự án (chu kỳ quản lý dự án);
- Về năng lực: Tiến sĩ Môi trường trong phát triển bền vững là những người có khả năng giảng dạy ở bậc đại học, có khả năng độc lập nghiên cứu, chủ trì và tổ chức nhóm nghiên cứu chuyên sâu theo hướng đa ngành và liên ngành, thực hiện các đề tài nghiên cứu triển khai và ứng dụng thực tiễn vào các lĩnh vực có liên quan tới môi trường phục vụ phát triển bền vững, có khả năng chuyển tải những kiến thức khoa học công nghệ thành những đề xuất và giải pháp trong hoạch định chính sách, đáp ứng cao nhất nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và môi trường theo hướng bền vững.

Đối Tượng Tham Gia

- Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng ký dự thi.
- Các đối tượng có bằng Thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi. Trường hợp này thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.
- Các đối tượng có bằng tốt nghiệp hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi. Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vững.
- Các đối tượng chuyển tiếp sinh từ cử nhân từ các ngành, chuyên ngành phù hợp được đăng ký ngay để thi tuyển vào chương trình đào tạo Tiến sĩ nêu trên.
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước

Thời Lượng

2,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Môi Trường Phát Triển Bền Vững


- Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo:
+ Đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành (hoặc gần):Ngoại ngữ chuyên ngành (nâng cao): 3 tín chỉ.Khối kiến thức chuyên đề: 6 tín chỉ.Luận án (yêu cầu và thời gian làm luận án): 2,5 năm.
+ Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng Thạc sĩ: Phải học tất cả chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Khoa học môi trường, chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vững, nhưng không cần làm luận văn Thạc sĩ.
- Ngoại ngữ chuyên ngành (hoặc nâng cao)
- Khối kiến thức chuyên đề Tiến sĩ
Sinh thái phát triển
Phân tích chính sách
- Các chuyên đề lựa chọn (chọn 1 trong 4 chuyên đề)
+ Các vấn đề cấp thiết về đa dạng sinh học
+ Các vấn đề cấp thiết về phát triển bền vững
+ Các vấn đề bức xúc về môi trường
+ Sinh thái học các hệ thống.

TT Nghiên Cứu Tài Nguyên Và Môi Trường - ĐHQG Hà Nội - CRES
19 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (84-4)38253506
Website: http://www.cres.edu.vn - Email: cres@cres.edu.vn
Từ năm 1995 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) đã trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu và đào tạo trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với 4 chức năng chính: Nghiên cứu; Đào tạo; Tư vấn; và Thực hiện các dịch vụ về các vấn đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Với đội ngũ các nhà khoa học tự nhiên và xã hội kết hợp với các viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, CRES đã trở thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu về các lĩnh vực hệ sinh thái nông nghiệp, phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường, đánh giá tác động môi trường, sinh thái nhân văn, hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo tồn và phục hồi đất ngập nước. Thông qua các hoạt động có hiệu quả, CRES có ảnh hưởng lớn tới việc nâng cao nhận thức về môi trường. Trong quan hệ quốc tế, CRES là thành viên của IUCN, cơ quan thẩm quyền khoa học của CITES Việt Nam và là đối tác của Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO.
Đồng bộ tài khoản