Bảng Tính - Excel 2010

,

Giới Thiệu Khóa Học Excel 2010

Khoá học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức từ cơ bản tới nâng cao để sử dụng chương trình bảng tính điện tử Excel 2010 của hãng Microsoft. Bao gồm việc định dạng, nhập liệu, lập công thức tính toán, và in ấn bảng tính. Sau khóa học học viên có thể áp dụng cho các công việc yêu cầu bảng tính như: lập bảng lương, dự toán kinh phí, thu chi....

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên và người đi làm

Thời Lượng

10 buổi

Nội Dung Khóa Học Excel 2010


- Buổi 1: Lý thuyết + Thực hành
+ Giới thiệu chung Excel
+ Các thành phần trong màn hình Excel
+ Workbook/Worksheet/Row/Col/Cell
+ Thao tác với tập tin Word: New, Save, Save as, Close, Open
+ Các kiểu dữ liệu
+ Công thức đơn giản
+ Đóng khung
+ Định dạng Font
- Buổi 2: Lý thuyết + Thực hành
+ Công thức và Hàm
+ Hàm IF
+ Hàm RANK
+ Hàm thống kê: SUM, MAX, MIN, AVG
- Buổi 3: Lý thuyết + Thực hành
+ Biểu thức logic
+ Các phép toán quan hệ AND và OR
+ Sử dụng IF với AND và OR
+ Hàm thống kê có điều kiện: SUMIF, COUNTIF…
- Buổi 4: Lý thuyết + Thực hành
+ Địa chỉ tương đối
+ Địa chỉ tuyệt đối/Hỗn hợp
+ Hàm tra cứu VLOOKUP, HLOOKUP Nội dung đào tạo Excel 2010
- Buổi 5: Lý thuyết + Thực hành
+ Hàm INDEX, MATCH, OFFSET
+ Hàm liên quan đến chuỗi: LEFT, RIGHT, MID…
- Buổi 6: Lý thuyết + Thực hành
+ Sắp xếp
+ Lọc tự động (Auto Filter)
+ Lọc nâng cao (Advanced Filter)
+ Tổng theo nhóm (SubTotal)
- Buổi 7: Lý thuyết (Database) + Thực hành
+ Vùng điều kiện
+ Các hàm database: DSUM, DMAX, DAVERAGE, DMAX, DCOUNT
+ Các hàm tài chính: FV, PV, PMT, NPER
- Buổi 8: Lý thuyết (Đồ thị) + Thực hành (Tổng hợp và nâng cao)
+ Vẽ đồ thị trong Excel
+ Thay đổi, định dạng đồ thị
+ Đồ thị đặc biệt Sparklines, Trendline…
- Buổi 9: Lý thuyết: Phân tích(Pivot table) + Thực hành (Tổng hợp và nâng cao)
+ Phân tích dữ liệu?
+ Tạo dữ liệu nguồn
+ Phân tích bằng Pivot table
+ Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)
- Buổi 10: Lý thuyết + Thực hành (Tổng hợp và nâng cao)
+ Định dạng theo điều kiện (Conditional Formating)
+ Kiểm tra hợp lệ dữ liệu (Data Validation)
+ Xem lại /Duyệt nội dung (Review)
+ In ấn

Ưu Đãi Chung

- Mừng hè 2014, Giảm >15% học phí cho học viên đăng ký trước 19:00 ngày 02/07/2014
- Giảm thêm 20% cho sinh viên (Y/c: thẻ sinh viên + CMND + Nhỏ hơn 24 tuổi + Đăng ký trước 31/07/2014)
- Giảm thêm 10% cho từng người nếu đăng ký học theo nhóm từ 2 người trở lên (Y/c: phải học cùng 1 khóa)


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản