Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Bảo Hiểm - IRT

Số 6 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về: Pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm Phi nhân thọ; Bảo hiểm con người; Bảo hiểm tài sản; Bảo hiểm trách nhiệm; Tái bảo hiểm và các nguyên tắc cơ bản, các đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm Phi nhân thọ… Đồng thời, các học viên được thực hành nhiều bài tập tình huống gắn với thực tế hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại từng nhóm nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản nói trên./.

Đối Tượng Tham Gia

- Các cán bộ đang làm trong lĩnh vực bảo hiểm
- Các cá nhân học về nghiệp vụ bảo hiểm

Thời Lượng

Theo chương trình của khoá học

Nội Dung Khóa Học Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ


- Bảo hiểm phi nhân thọ
- Bảo hiểm con người
- Bảo hiểm tài sản
- Bảo hiểm trách nhiệm
- Tái bảo hiểm và các nguyên tắc cơ bản
- Các đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm Phi nhân thọ…

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Đào Tạo Bảo Hiểm - IRT
Số 6 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (844)22232233
Website: http://irt.mof.gov.vn - Email: ncdt-bh@mof.gov.vn
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Trung tâm có trụ sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh Trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tầm nhìn: Trở thành Trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm tại Việt Nam và khu vực.
Sứ mệnh:
- Tham mưu và giúp việc cho Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm trong các chương trình thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo.
- Nâng cao tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong đào tạo bảo hiểm.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm cho các tổ chức và cho công chúng.
- Biên soạn, biên dịch, xuất bản các tài liệu, giáo trình và các ấn phẩm khác phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm.
- Hợp tác với các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo trong và ngoài nước phục vụ việc nghiên cứu, đào tạo và nâng cao trình độ kiến thức về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản