PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN PRIMAVERA P6

PRIMAVERA VIETNAM

Tầng M, Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07,, Quận 3,

Giới Thiệu Khóa Học PRIMAVERA

 Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng "Quản Lý Dự Án" Bằng Phần Mềm QLDA số 1 thế giới "Primavera P6" cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao kiến thức về quản lý dự án cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, kỹ sư...góp phần phát triển doanh nghiệp một cách bền vững; cũng như được cung cấp thêm những kỹ năng tiên tiến nhất trong việc lập kế hoạch/triển khai/giám sát & kiểm soát toàn bộ dự án một cách chuyên nghiệp bằng phần mềm Primavera P6, Primavera Việt Nam tổ chức khóa đào tạo "Quản Lý Dự Án Bằng Phần Mềm Primavera P6" với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

   -   Cung cấp một cái nhìn tổng quan về công tác Quản lý Kế hoạch Dự án.

   -   Cung cấp thông tin ứng dụng của phần mềm Primavera P6 trong việc Quản lý Kế hoạch Dự án và trình tự áp dụng phần mềm Primavera P6 trong Quản lý Kế hoạch Dự án.

   -   Giúp các học viên phụ trách mảng: Dự án, Kế hoạch, Đấu thầu, Tiến độ…hiểu được cấu trúc và nguyên lý thực hiện các công việc khi tham gia vào quá trình quản lý dự án cũng như công tác đầu thầu bằng phần mềm Primavera P6.

   -   Giải quyết các tồn tại và ghi nhận các ý kiến đóng góp, cải tiến quá trình thực hiện, đánh giá và nhận xét để từ đó có thể triển khai tới các học viên cũng như công tác Quản lý Kế hoạch Dự án tại các Dự án của Công ty các học viên đang làm việc.

II. CẤU TRÚC KHÓA HỌC

   -   Cài đặt phần mềm

       +   Học viên sẽ được cài đặt phần mềm trong buổi đầu tiên của khóa học.

       +   Phần mềm cài đặt là phiên bản mới nhất, phần mềm cài đặt trên máy tính học viên có đầy đủ chức năng sử dụng, học viên sử dụng phần mềm trong mục đích học tập, thực hành theo giáo trình và trong công việc.

   -   Phương pháp đào tạo

      +   Với mỗi nội dung lý thuyết sẽ có ví dụ minh họa.

      +   Sau một nội dung mang tính lý thuyết sẽ có thực hành tương ứng trên phần mềm

      +   Hướng đến việc sử dụng được phần mềm vào dự án thực tế. Không bó hẹp vào học viên chỉ biết các chức năng của Primavera.

Đối Tượng Tham Gia

  • Đối tượng tham dự bắt buộc: Tổng Giám Đốc, Ban Lãnh Đạo Công Ty, Trưởng/Phó Ban QLDA, Giám Đốc QLDA, Kỹ Sư Lập Tiến Độ, Kỹ Sư Thi Công, Các Trưởng Nhóm Thi Công...(Bao gồm: Chủ Đầu Tư, Nhà Thầu, Nhà Tư Vấn...)
  • Đối tượng khuyến khích tham dự: CB/CNV Phòng: Nhân Sự, Kế Toán, IT…

Thời Lượng

Thời lượng: Khóa đào tạo được thực hiện trong thời lượng 05 ngày ~ 10 buổi.

Nội Dung Khóa Học PRIMAVERA


 NỘI DUNG KHÓA HỌC

QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG PHẦN MỀM PRIMAVERA P6

(Khóa Cơ bản & Nâng Cao)

Sử dụng phần mềm QLDA chuyên nghiệp Primavera P6 Rel 17.9 và phân tích chuyên sâu, ứng dụng vào việc lập kế hoạch/ triển khai/ giám sát & kiểm soát toàn bộ dự án một cách chuyên nghiệp bao gồm các chủ đề sau:

Phần I: Tổng quát và tạo một dự án

Chủ đề 1 – Vòng đời quản lý dự án

   -   Xác định năm nhóm quá trình trong chu trình vòng đời quản lý dự án.
   -   Mô tả các bước bao gồm trong mỗi nhóm quá trình.

Chủ đề 2 - Tìm hiểu dữ liệu trong P6

   -   Mô tả chức năng và môi trường kỹ thuật của P6 (EPPM)..
   -   Mô tả cấu trúc dự án doanh nghiệp (EPS).
   -   Mô tả Cấu trúc tổ chức (OBS).
   -   Phân biệt giữa dữ liệu doanh nghiệp và dữ liệu dự án cụ thể..

Chủ đề 3 - Tổng quan và tìm hiểu giao diện phần mềm

   -   Đăng nhập vào phần mềm P6 Professional.
   -   Mở một dự án có sẵn.
   -   Mở và điều hướng giữa các cửa sổ làm việc khác nhau.
   -   Mở một giao diện làm việc có sẵn.
   -   Tùy chỉnh giao diện làm việc.
   -   Lưu giao diện làm việc.

Chủ đề 4 - Tạo mới một dự án

   -   Tạo mới một dự án.
   -   Tìm hiểu và điều hướng trong cửa sổ dự án.
   -   Xem và tủy chỉnh thông tin dự án trong phần chi tiết dự án.

Chủ đề 5 - Tạo một cấu trúc phân việc WBS

   -   Định nghĩa cấu trúc phân việc (WBS).
   -   Tạo nhiều cấp độ của một phân cấp cấu trúc phân việc.

Chủ đề 6 – Tạo mới công việc

   -   Mô tả công việc và các thành phần của nó.
   -   Mô tả các loại công việc.
   -   Tạo mới (thêm) một công việc.
   -   Thêm một chú ý cho một công việc.
   -   Thêm các bước thực hiện cho một công việc.
   -   Gán những loại giá trị mã công việc đến một công việc.

Thực hành phần 1 – Quá trình tạo một dự án

Phần II: Chạy tiến độ dự án và quản lý dữ liệu

Chủ đề 7 – Gán lịch làm việc

   -   Xác định thời gian làm việc và thời gian không làm việc.
   -   Giải thích sự khác nhau giữa lịch làm việc cho tổng thể doanh nghiệp, cho riêng dự án và của nguồn lực.
   -   Tạo mới lịch làm việc cho dự án.

Chủ đề 8 – Tạo mối quan hệ giữa các công việc

   -   Xem sơ đồ mạng.
   -   Mô tả bốn loại mối quan hệ.
   -   Tạo mối quan hệ trong cửa sổ sơ đồ mạng.
   -   Tạo mối quan hệ trong phần cửa sổ chi tiết công việc .

Chủ đề 9 – Lập tiến độ

   -   Mô tả phương pháp đường Găng (Critical Path Method).
   -   Thực hiện phương pháp tính tới và tính lùi.
   -   Mô tả giá trị Floast và tác động của nó trên đường bảng tiến độ.
   -   Xác định vòng lặp và công việc “đầu – cuối”.
   -   Tính toán tiến độ.

Chủ đề 10 – Gán ràng buộc

   -   Mô tả các kiểu ràng buộc có sẵn.
   -   Cách gán ngày hoàn thành “Must Finish by” vào dự án .
   -   Gán một ràng buộc Start On or After đến công việc.
   -   Thêm một ghi chú đến một công việc khi đã gán ràng buộc.

Chủ đề 11 – Tạo giao diện sử dụng

   -   Nhóm công việc theo một tiêu chí cụ thể.
   -   Sắp xếp công việc.
   -   Áp dụng một bộ lọc.
   -   Tạo một bộ lọc.

Chủ đề 12 – Quản lý thư viện tài liệu dự án

   -   Mô tả sự khác biệt giữa sản phẩm công việc và tài liệu tham khảo.
   -   Tạo một bản ghi tài liệu.
   -   Liên kết hồ sơ tài liệu đến tài liệu dự án hoặc sản phảm công việc.
   -   Gán tài liệu dự án đến một công việc hoặc WBS.

Thực hành phần 2 – Chạy tiến độ dự án

Phần III: Gán nguồn lực và đường cơ sở

Chủ đề 13 – Tìm hiểu vài trò và nguồn lực

   -   Mô tả vai trò.
   -   Xem thư viện vai trò.
   -   Mô tả nguồn lực.
   -   Xác định sự khác nhau giữa nhân công, máy móc và nguyên vật liệu.
   -   Xem thư viện nguồn lực.

Chủ đề 14 – Gán vài trò và nguồn lực

   -   Gán vai trò đến một công việc.
   -   Gán giá trong vai trò.
   -   Gán nguồn lực đến một công việc thông qua vai trò và gán trực tiếp từ thư viện nguồn lực.
   -   Điều chỉnh Budgeted Units/Time cho một nguồn lực.
   -   Gán phí tổn đến một công việc.

Chủ đề 15 – Tối ưu hóa kế hoạch dự án

   -   Phân tích ngày của tiến độ.
   -   Rút ngắn tiến độ.
   -   Phân tích nguồn lực sẵn có.
   -   Giải quyết sự quá tải của nguồn lực.
   -   Phân tích chi phí dự án.

Chủ đề 16 – Đường cơ sở của dự án

   -   Tạo đường cơ sở.
   -   Hiển thị đường cơ sở trên Gantt chart.
   -   Tùy chỉnh các thanh trên Gantt chart.

Chủ đề 17 – Nhập và xuất dữ liệu

   -   Mô tả quá trình nhập xuất dữ liệu.
   -   Xuất ra một dự án.
   -   Nhập vào một dự án.
Thực hành phần 3 – Tối ưu và đường cơ sở dự án.

Phần IV: Thực hiện và kiểm soát dự án

Chủ đề 18 – Phương pháp ứng dụng quy trình

   -   Mô tả các phương pháp áp dụng quy trình đến một dự án.

Chủ đề 19 – Thực thi và cập nhật tiến độ dự án

   -   Sử dụng chức năng “Progress Spotlight”.
   -   Cập nhật tình trạng công việc đã hoàn thành và công việc đang thực hiện.
   -   Chạy lại tiến độ dự án.

Chủ đề 20 – Dự án ánh xạ

   -   Tạo một dự án ánh xạ
   -   Nhập những thay đổi từ dự án ánh xạ vào dự án gốc.

Chủ đề 21 – Phân tích và cập nhật dự án

   -   Phân tích ngày của tiến độ, nguồn lực sẵn có, phân bổ nguồn lực, chi phí dự án.
   -   Xác định khu vực mà dự án đang bị chậm trễ hoặc vượt mức chi phí theo kế hoạch.
   -   Thực hiện những thay đổi cần thiết đến những chỗ bất đồng.
   -   Hiểu được tầm quan trọng của việc phân tích một dự án sau mỗi lần cập nhật trạng thái.

Chủ đề 22 – Báo cáo hiệu suất

   -   Mô tả phương pháp báo cáo.
   -   Chạy một báo cáo về tiến độ.
   -   Tạo báo cáo về nguồn lực với trình hướng dẫn tạo báo cáo.
   -   Tạo một báo cáo về phân bổ thời gian.
   -   Tạo báo cáo khi sử dụng giao diện làm việc.
Thực hành phần 4 – Thực thi và kiểm soát dự án

Phần V: Phân tích dự án nâng cao

Chủ đề 23 – Các loại thời lượng công việc

   -   Xác định loại thời lượng công việc sẽ hoạt động tốt nhất trong một tình huống nhất định.
   -   Gán loại thời lượng công việc đến một công việc.

Chủ đề 24 – Tính toán phần trăm hoàn thành

   -   Mô tả ba loại phần trăm hoàn thành.
   -   Xác định loại phần trăm hoàn thành để sử dụng dựa vào cách mà tổ chức của bạn muốn báo cáo.
   -   Giải thích phần trăm công việc được tính toán dựa trên loại phần trăm hoàn thành đã chọn.
   -   Sử dụng các bước tỷ trọng để tính phần trăm hoàn thành.

Chủ đề 25 – Giá trị thu được

   -   Xác định giá trị thu được.
   -   Xác định phần trăm hoàn thành hiệu suất.
   -   Kiểm tra kết quả các giá trị thu được khác nhau.
   -   Nhận thức được lợi ích của việc sử dụng phân tích giá trị thu được.

Chủ đề 26 – Quản lý nhiều dự án

   -   Lọc và áp dụng quy trình đến nhiều dự án.
   -   Thiết lập dự án mặc định cho nhiều dự án.
   -   Giải thích các yếu tố dự án được xử lý theo chế độ “inmulti-project”.

Chủ đề 27 – Chạy tiến độ nâng cao

   -   Tính toán nhiều đường Float khi chạy tiến độ.
   -   Giải thích sự khác biệt giữa các tùy chọn trong chạy tiến độ.
   -   Mộ tả ảnh hưởng của lịch làm việc trên độ trễ.

Ưu Đãi Chung

Giảm 20% học phí đăng ký nhóm 03 học viên trở lên

PRIMAVERA VIETNAM
Tầng M, Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07,, Quận 3,
Người liên hệ: PHỐ
Điện thoại: 028 355 90 997
Website: http://primavera.vn/ - Email: pho.nh@primavera.vn

Giới thiệu Năm 2008: Tham gia nhóm nghiên cứu cải tiến giải pháp phần mềm Quản Lý Dự Án số một thế giới Oracle's Primavera P6.

Giới thiệu Năm 2009 - 2010:

+ Triển khai các giải pháp quản lý dự án chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực: điện lực, xây dựng, dầu khí...

+ Đào tạo ứng dụng phần mềm quản lý cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

+ Tư vấn cụ thể cách áp dụng, hỗ trợ xử lý nhanh các vấn đề khó khăn trong quá trình áp dụng giải pháp quản lý dự án, quản trị doanh nghiệp theo cách tiếp cận thực tiễn, hiệu quả.

Giới thiệu Năm 2011 - HIỆN TẠI: Triển khai rộng rãi các giải pháp đào tạo, tư vấn quản trị hiện đại, thực hiện tái cơ cấu nguồn lực, tham mưu - hoạch định - tham gia phản biện - điều chỉnh chiến lược kinh doanh, phân tích và đánh giá độc lập các chiến lược cạnh tranh, thiết lập các mô hình quản trị rủi ro và phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh và yêu cầu cụ thể của từng đối tác, gồm: cá nhân, nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, lãnh đạo tổ chức trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức các buổi chia sẽ kiến thức, cập nhật các công cụ, phương pháp, mô hình quản lý dự án và quản trị doanh nghiệp mới nhất trên thế giới theo yêu cầu của đối tác. Tùy theo số lượng đăng ký, thời gian phù hợp, chúng tôi sẽ xem xét mở một số khóa học chung (public classes) hoặc riêng (private or in-house training courses).

DỊCH VỤ: Chúng tôi góp phần nâng cao giá trị cốt lõi cho đối tác thông qua các giải pháp chiến lược - “Strategic Solutions for Core Competencies”.

Đồng bộ tài khoản