Sư Phạm Mỹ Thuật - Hệ Trung Cấp

Trường Cao Đẳng VHNT Và DL Hạ Long - HCACT

58 đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Giới Thiệu Khóa Học Sư Phạm Mỹ Thuật

Chương trình đào tạo trung cấp ngành của trường Cao Đẳng VHNT Và DL Hạ Long, sau khi kết thúc chương trình đào tạo, sinh viên có một số kỹ năng:
- Có kỹ năng thực hành hội hoạ, thực hiện các hoạt động trang trí mỹ thuật tại cơ sở.
- Có kỹ năng về trang trí cơ bản, ứng dụng vào các hoạt động giảng dạy và hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt văn hoá cộng đồng.
- Có kỹ năng và phương pháp dạy học mỹ thuật ở các trường Tiểu học.
- Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá các hoạt động mỹ thuật ở trường tiểu học. Các chương trình giảng dạy chính khoá và các hoạt động ngoại khoá.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Cao Đẳng VHNT Và DL Hạ Long

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Sư Phạm Mỹ Thuật


- Kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Pháp luật đại cương, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Các kiến thức giáo dục đại cương do Bộ GD&ĐT quy định trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.
- Kiến thức lý luận cơ sở ngành sư phạm, vận dụng vào các hoạt động giáo dục mỹ thuật tại các trường tiểu học.
- Kiến thức lý luận cơ bản về mỹ thuật và lịch sử mỹ thuật.
- Kiến thức hội hoạ: về dựng hình, về sắc độ đậm nhạt, về kỹ thuật vẽ (Biết cách dùng kỹ thuật vẽ để biểu đạt hình khối).Về màu sắc (Pha màu, phối màu)...
- Tiếng Anh. Trình độ: B.
- Tin học cơ bản trình độ B, hiểu biết tin học ứng dụng (Powerpoin), sử dụng công nghệ tin học trong soạn giảng.

Trường Cao Đẳng VHNT Và DL Hạ Long - HCACT
58 đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (033)3825301 - (033)3811240
Website: http://halongact.edu.vn - Email: Halongact@Halongact.edu.vn
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long được thành lập theo quyết định số 4384/QĐ - BGD&ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2004 của Bộ Giáo dục&Đào tạo, tiền thân là Trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật Quảng Ninh được thành lập năm 1971, tháng 1 - 1987 được nâng cấp thành Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Quảng Ninh.
Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch; thực hiện nghiên cứu khoa học góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, khu vực và hội nhập quốc tế.
Mục tiêu:
- Xây dựng Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.
- Mở rộng quy mô đào tạo, đổi mới mục tiêu, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy.
- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị.
- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào công tác đào tạo.
- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và đào tạo.
- Liên kết và hợp tác với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, gắn đào tạo với việc làm.
Chức năng, nhiệm vụ của trường:
- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và du lịch.
- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Trường trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, chịu sự quản lí nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản