Dược Tá (Bậc Sơ Cấp)

Cao Đẳng Y Tế Hà Đông - CĐYTHĐ

Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Dược Tá

Đào tạo người Dược tá có khả năng cung ứng và hướng dẫn sử dụng thuốc thiết yếu hợp lý, an toàn, hiệu quả. Hướng dẫn sử dụng các cây thuốc có sẵn ở địa phương. Thực hiện các quy chế, chế độ, luật pháp về quản lý dược, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tự học tập nâng cao trình độ để có đủ năng lực phục vụ công tác Dược ở các tuyến y tế cơ sở.

Đối Tượng Tham Gia

Những người theo học nghề Dược tá.

Thời Lượng

Theo thời lượng đào tạo của nhà trường.

Nội Dung Khóa Học Dược Tá


- Có kiến thức và hiểu biết về các nhiệm vụ của dược tá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế và cộng đồng;
- Biết vận dụng Đông - Tây y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;
- Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến thực hành nghề nghiệp; công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏa của nhân dân.

Cao Đẳng Y Tế Hà Đông - CĐYTHĐ
Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội
Người liên hệ: Trường CĐ Y Tế Hà Đông
Điện thoại: 0433824523
Website: http://cdythadong.edu.vn - Email: dthoaquynh@yahoo.com.vn
Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y-Dược và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND Thành phố Hà Nội. Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn về các chuyên ngành Y - Dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô một cách hợp lý nhằm phục vụ chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô và cả nước trong tình hình mới.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản