Ngành Luật Hành Chính - Nhà Nước

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Luật Hành Chính - Nhà Nước

Sinh viên theo học chuyên ngành Luật Hành chính sẽ có cơ hội được lĩnh hội các khối kiến thức cơ bản về bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương, những kiến thức về đô thị và nông thôn dưới góc độ quy hoạch và xây dựng, cũng như những vấn đề cơ bản trong quản lý Nhà Nước như: quản lý đất đai, quản lý nguồn nhân lực, pháp luật về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Ngoài ra, sinh viên sẽ được đi sâu nghiên cứu những vấn đề tố tụng hành chính, biện pháp kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, được học tập kỹ năng giao tiếp hành chính, soạn thảo văn bản hành chính

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Luật Hành Chính - Nhà Nước


- Công tác hộ tịch
- Quản lý xung đột
- Luật khiếu nại, tố cáo
- Công chức, công vụ
- Nhà nước pháp quyền và dân chủ xã hội chủ nghĩa
- Cải cách hành chính
- Hoàn thiện bộ máy nhà nước
- Chính sách và pháp luật về quản lý biển và vùng ven biển
- Lý luận định tội danh
- Khoa học điều tra hình sự
- Pháp luật hợp đồng
- Giải quyết án hôn nhân gia đình
- Pháp luật về bình đẳng giới
- Thi hành án dân sự
- Pháp luật sở hữu trí tuệ
- Tội phạm học
- Giám định pháp y tâm thần
- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản