Ngành Quản Lý Kinh Tế

Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA

Km9 Đường 3/2 , Quận Tích Lương , Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Lý Kinh Tế

Trường đại học kinh tế & quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên đang có chương trình đào tạo Cử Nhân Ngành Quản Lý Kinh Tế. Mục tiêu của chúng tôi là sau khi sinh viên tốt nghiệp sinh viên sẽ có đủ:
- Phẩm chất đạo đức tốt, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với lý tuởng cách mạng của Đảng
- Sức khoẻ tốt
- Có trình độ chuyên môn: có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng, hiện đại và cập nhật quốc tế
- Có kỹ năng sống và làm việc phù hợp với thời đại công nghệ thông tin, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế
- Có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế ở các cấp (ban, ngành ở trung ương, các bộ, các tỉnh, huyện, các tổ chức xã hội và các nghiệp đoàn ở các cấp,…); Các nhà trường và các viện, các trung tâm nghiên cứu và tư vấn về kinh tế và quản lý kinh tế

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Lý Kinh Tế


- Các kiến thức cơ bản về kinh tế, kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về quản lý kinh tế;
- Các quy luật chung và đặc điểm riêng của các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ tham gia phục vụ;
- Lập các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương
- Phân tích đánh giá các vấn đề kinh tế xã hội, tình hình thực hiện các kế hoạch kinh tế - xã hội, thẩm định tình hình thực thi các chính sách kinh tế - xã hội, các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương

Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA
Km9 Đường 3/2 , Quận Tích Lương , Thái Nguyên
Người liên hệ: Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo
Điện thoại: (84)2803647685
Website: http://www.tueba.edu.vn - Email: webmaster@tueba.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên - một Đại học vùng, một cơ sở đào tạo đại học trọng điểm quốc gia. Trường được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2004, trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo kinh tế và kinh doanh sẵn có trong Đại học Thái Nguyên. Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học và trên đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý cho cả nước và nhất là cho các tỉnh trung du, miền núi Bắc bộ. Đó là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, về môi trường sinh thái và an ninh, quốc phòng, là một vùng có nhiều tiềm năng to lớn, nhưng hiện đang là một trong số ít vùng chậm phát triển nhất Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc bộ.
Đồng bộ tài khoản