Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Công nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA

Km9 Đường 3/2 , Quận Tích Lương , Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Công nghiệp

Trường đại học kinh tế & quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên đang có chương trình đào tạo Cử Nhân Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Công nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là sau khi sinh viên tốt nghiệp sinh viên sẽ có đủ:
- Phẩm chất đạo đức tốt, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với lý tuởng cách mạng của Đảng
- Sức khoẻ tốt
- Có trình độ chuyên môn: có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng, hiện đại và cập nhật quốc tế
- Có kỹ năng sống và làm việc phù hợp với thời đại công nghệ thông tin, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế
- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các phòng ban của tất cả các loại hình doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng cơ bản, giao thông, bưu điện, …các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế hoặc có thể giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, THCN, làm cán bộ nghiên cứu ở các ban, ngành từ trung ương tới các cấp cơ sở, hoặc thành lập và làm chủ các doanh nghiệp mới.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Công nghiệp


- Kiến thức cơ bản về kinh tế
- Quản trị kinh doanh các loại hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường.
- Xây dựng các chiến lược kinh doanh
- Các kế hoạch kinh doanh
- Xây dựng các chính sách trong nội bộ doanh nghiệp.
- Các chức năng quản trị, điều hành các mặt hoạt động của doanh nghiệp, hoặc có thể thành lập doanh nghiệp mới.

Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA
Km9 Đường 3/2 , Quận Tích Lương , Thái Nguyên
Người liên hệ: Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo
Điện thoại: (84)2803647685
Website: http://www.tueba.edu.vn - Email: webmaster@tueba.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên - một Đại học vùng, một cơ sở đào tạo đại học trọng điểm quốc gia. Trường được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2004, trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo kinh tế và kinh doanh sẵn có trong Đại học Thái Nguyên. Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học và trên đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý cho cả nước và nhất là cho các tỉnh trung du, miền núi Bắc bộ. Đó là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, về môi trường sinh thái và an ninh, quốc phòng, là một vùng có nhiều tiềm năng to lớn, nhưng hiện đang là một trong số ít vùng chậm phát triển nhất Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc bộ.
Đồng bộ tài khoản