Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA

Km9 Đường 3/2 , Quận Tích Lương , Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu quản trị doanh nghiệp công nghiệp; có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chính sách trong doanh nghiệp; biết cách tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoặc có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu và các trường đại học.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh


- Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành
- Kiến thức bổ trợ ngành
- Kiến thức chuyên ngành
+ Chuyên ngành quản trị Marketing
+ Chuyên ngành quản trị doanh nghiệp
+ Chuyên ngành thương mại điện tử
- Thực tập và Tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA
Km9 Đường 3/2 , Quận Tích Lương , Thái Nguyên
Người liên hệ: Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo
Điện thoại: (84)2803647685
Website: http://www.tueba.edu.vn - Email: webmaster@tueba.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên - một Đại học vùng, một cơ sở đào tạo đại học trọng điểm quốc gia. Trường được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2004, trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo kinh tế và kinh doanh sẵn có trong Đại học Thái Nguyên. Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học và trên đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý cho cả nước và nhất là cho các tỉnh trung du, miền núi Bắc bộ. Đó là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, về môi trường sinh thái và an ninh, quốc phòng, là một vùng có nhiều tiềm năng to lớn, nhưng hiện đang là một trong số ít vùng chậm phát triển nhất Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc bộ.
Đồng bộ tài khoản