Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 12c

Học viện SMACLINK

1 Lương Yên,, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học OCP 12C

The Oracle Database 12c: Administration Workshop will teach you about the Oracle Database architecture. You will discover how to effectively manage an Oracle Database instance, configure the Oracle Network Environment and perform database maintenance.

Learn To:

Create and manage an Oracle Database Instance.
Create and manage Storage Structures.
Configure the Oracle Network Environment.
Create and manage users.
Monitor the database and manage performance.
Learn basic information on backup and recovery techniques.
Use the Oracle Support Workbench and My Oracle Support to update your Oracle Database software.

Đối Tượng Tham Gia

Thời Lượng

Nội Dung Khóa Học OCP 12C


 Introduction

Course Objectives

Course Schedule

Overview of Oracle Database 12c

Overview of Oracle Cloud

Overview of the HR Schema

Exploring the Oracle Database Architecture

Oracle Database Architecture: Overview

Oracle Database Instance Configurations

Connecting to the Oracle Database Instance

Oracle Database Memory Structures

Process Architecture

Process Structures

Process Startup Sequence

Database Storage Architecture

Managing the Database Instance

Introducing Oracle Database Management Tools

Understanding the Enterprise Manager Management Framework

Logging in to Oracle Enterprise Manager Database Express

Using the Enterprise Manager Database Express Home Page

Using Enterprise Manager Cloud Control

Using SQL*Plus

Using SQL Developer

Initialization Parameter Files

Configuring the Oracle Network Environment

Oracle Net Services Overview
Oracle Net Listener Overview
Establishing Oracle Network Connections
Tools for Configuring and Managing the Oracle Network
Using the Listener Control Utility
Using Oracle Net Configuration Assistant
Using Oracle Net Manager
Using Enterprise Manager Cloud Control
Managing Database Storage Structures

Understanding Storage of Data
Database Block Contents
Exploring the Storage Structure
Creating a New Tablespace
Overview of Tablespaces Created by Default
Managing Tablespaces
Viewing Tablespace Information
Using Oracle Managed Files
Administering User Security

Database User Accounts
Predefined Administrative Accounts
Creating a User
Authentication
Unlocking a User Account and Resetting the Password
Privileges
Roles
Profiles
Managing Data Concurrency

Overview of Locks
Locking Mechanism
Data Concurrency
DML Locks
Enqueue Mechanism
Lock Conflicts
Managing Undo Data

Undo Data Overview
Transactions and Undo Data
Storing Undo Information
Comparing Undo Data and Redo Data
Managing Undo
Configuring Undo Retention
Guaranteeing Undo Retention
Changing an Undo Tablespace to a Fixed Size
Implementing Oracle Database Auditing

Separation of Responsibilities
Database Security
Monitoring for Compliance
Standard Database Auditing
Unified Audit Data Trail
Separation for Duties for Audit Administration (AUDIT_ADMIN and AUDIT_VIEWER roles)
Configuring the Audit trail
Specifying Audit Options
Performing Database Maintenance

Database Maintenance
Viewing the Alert History
Terminology
Automatic Workload Repository (AWR)
Statistic Levels
Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)
Advisory Framework
Enterprise Manager and Advisors
Managing Performance

Performance Monitoring
Tuning Activities
Performance Planning
Instance Tuning
Performance Tuning Methodology
Performance Tuning Data
Monitoring Performance
Managing Memory
Managing Performance: SQL Tuning

SQL Tuning
Oracle Optimizer
SQL Plan Directives
Adaptive Execution Plans
SQL Advisors
Automatic SQL Tuning Results
Implement Automatic Tuning Recommendations
SQL Tuning Advisor
Managing Resources by Using Database Resource Manager

Database Resource Manager Overview
Database Resource Manager Concepts
Using the Resource Manager
Default Maintenance Resource Manager Plan
Default Plan Example
Resource Manager Workflow
Specifying Resource Plan Directives
Resource Allocation Methods for Resource Plans
Automating Tasks by Using Oracle Scheduler

Simplifying Management Tasks
Understanding a Simple Job
Core Components
Basic Work Flow
Persistent Lightweight Jobs
Using a Time-Based or Event-Based Schedule
Creating a Time-Based Job
Creating an Event-Based Schedule
Managing Space

Space Management Overview
Block Space Management
Row Chaining and Migration
Free Space Management Within Segments
Types of Segments
Allocating Extents
Allocating Space
Creating Tables Without Segments
Backup and Recovery Concepts

Categories of Failures
Flashback Technology
Understanding Instance Recovery
Phases of Instance Recovery
Tuning Instance Recovery
Using the MTTR Advisor
Media Failure
Configuring for Recoverability

Học viện SMACLINK
1 Lương Yên,, Hà Nội
Người liên hệ: Hanh Nguyen
Điện thoại: 02466526277
Website: smaclink.com - Email: contact@smaclink.com

SMACLINK ACADEMY là học viện đào tạo và chuyển giao tri thức chuyên nghiệp, chuyên tư vấn, tổ chức các khóa đào tạo mới nhất của các hãng công nghệ , các khóa học theo xu hướng , các khóa học về tự động hóa CNTT, viễn thông, khóa học phát triển kỹ năng và năng lực quản lý giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nâng cao năng lực và trang bị đầy đủ kiến thức trong thời đại công nghiệp 4.0.

SMACLINK ACADEMY là đối tác ủy quyền của các hãng công nghệ lớn trên thế giới như Microsoft, VMware, Cloudera, EC-Council, Cloud Credential Council ... cùng đội ngũ chuyên gia nước ngoài và chuyên gia Việt nam là các giảng viên dày dặn kinh nghiệm có chứng chỉ giảng dạy của chính hãng sẽ đảm bảo cho các học viên học xong có thể tự tin tham gia các kỳ thi chứng chỉ quốc tế và đảm bảo về kiến thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cao trong công việc.

Đồng bộ tài khoản