Quản Trị Công Ty

Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Và Đào Tạo Chứng Khoán - SRTC

234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Công Ty

Là chương trình đào tạo dành cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát, nhân viên công bố thông tin và các cán bộ quản lý khác trong công ty cổ phần đại chúng theo Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC. Chương trình được xây dựng trên cơ sở kết hợp mô hình đào tạo quản trị công ty theo thông lệ và kinh nghiệm quốc tế về quản trị công ty kết hợp với thực tiễn Việt Nam.

Đối Tượng Tham Gia

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát công ty

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Công Ty


Tham gia khóa học, học viên sẽ được cung cấp kiến thức và kỹ năng về quản trị công ty theo đúng quy định pháp lý của Việt Nam và chuẩn mực quốc tế qua các nội dung sau:
- Các nguyên tắc về cơ cấu tổ chức của công ty đại chúng (bao gồm các nguyên tắc về cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban - Kiểm soát, cơ chế hoạt động - phối hợp, cơ chế lương thưởng của các bộ máy này…).
- Các nguyên tắc về nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT và Ban Giám đốc công ty (nghĩa vụ và trách nhiệm trước cổ đông, những người có liên quan đến công ty và xã hội).
- Các nguyên tắc về quyền của cổ đông và thực hiện Đại hội cổ đông (bao gồm các quyền của cổ đông và phương thức thực hiện ĐHCĐ) và các bài tập tình huống về giải quyết các tranh chấp thường xảy ra.
- Các nguyên tắc về minh bạch và công bố thông tin (công bố thông tin và báo cáo tài chính)
Kết thúc khoá học, học viên sẽ được tham gia thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Và Đào Tạo Chứng Khoán - SRTC
234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Trụ sở chính
Điện thoại: (84-4)35535870
Website: http://www.srtc.org.vn -
Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán) được thành lập theo Quyết định số 1038/1997/QĐ-TTg ngày 05/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ, với chức năng chính là tổ chức quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Việc sớm ra đời Trung tâm NCKH&ĐTCK là bước đi đúng đắn thể hiện sự quyết tâm, nhanh nhạy của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phân tích dự báo thị trường, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực - yếu tố mang tính quyết định đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trải qua hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển, Trung tâm NCKH&ĐTCK từ một đơn vị nhỏ về quy mô, lại phải tiếp cận với một lĩnh vực mới mẻ, đã nỗ lực phấn đấu để khẳng định vị thế, từng bước trưởng thành, góp phần xứng đáng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong thời đại phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì việc phát triển mạnh mẽ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học đòi hỏi phải đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, quảng bá hình ảnh và ngày càng gần gũi với đông đảo công chúng. Đó không chỉ là yêu cầu riêng đối với Trung tâm NCKH&ĐTCK mà cũng là yêu cầu chung đối với các cơ quan, tổ chức trong thời đại thông tin hiện nay.
Đồng bộ tài khoản