Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Xã Hội

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Xã Hội

Thực hiện công văn số 9216/BGĐT-DGĐH ngày 24 tháng 12 năm 2013 của bộ giáo dục và đào tạo về việc chuyển chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ để đào tạo cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Học viện báo chí và tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ ngành chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội tại khu vực Tây Nguyên. Đối tượng chúng tôi tuyển sinh gồm những học viên đã tốt nghiệp đại học ngành chính trị học chuyên ngành khác như: chính trị học, công tác tư tưởng, quản lý văn hóa - tư tưởng, Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, Hồ Chí Minh học, luật học, hành chính học, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế chính trị, lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, Giáo dục chính trị, tổ chức - kiểm tra...Hoặc có bằng đại học các ngành khác.

Đối Tượng Tham Gia

- Đã có bằng tốt nghiệp đúng ngành, đúng hoặc khác chuyên ngành, ngành gần hoặc ngành khác với chuyên ngành đào tạo thạc sỹ và có giấy chứng nhận chuyển đổi các môn học do học viện báo chí và tuyên truyền cấp.
- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, đúng ngành hoặc ngành gần (nếu ngành gần phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi)
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vưc chuyên môn đăng ký dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi.

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Xã Hội


- Khoa học quản lý
- Lịch sử xây dựng chính quyền nhà nước
- Thể chế chính trị
- Quản lý hành chính nhà nước
- Quản lý nguồn nhân lực
- Soạn thảo văn bản trong quản lý xã hội
- Lý luận về nhà nước và pháp luật
- Quản lý xã hội cấp cơ sở
- Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản