Tiến Sĩ Ngành Triết Học

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tiến Sĩ Ngành Triết Học

Thực hiện quyết định số 1639/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ cho học viện báo chí tuyên truyền, Học viện báo chí tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành triết học. Nhóm ngành đào tạo của học viện:
- CNXH khoa học
- Tôn giáo học
- Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
- Mỹ học
- Đạo đức học
- Lôgic học

Đối Tượng Tham Gia

- Có bằng thạc sỹ đúng ngành và có ít nhất một bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Nếu chưa có bằng thạc sỹ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy tốt nghiệp loại khá trở lên và có ít nhất hai bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.
- Có bằng thạc sỹ thuộc nhóm ngành phù hợp, ngành gần và có ít nhất 2 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và có giấy chứng nhận chuyển đổi các môn học do học viện báo chí tuyên truyền cấp.
- Có một bài luận về dự định nghiên cứu.

Thời Lượng

Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sỹ là 3 năm tập trung liên tục, đối với người có bằng đại học đúng ngành là 4 năm tập trung liên tục.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tiến Sĩ Ngành Triết Học


- Lịch sử triết học Mac - Lênin và một số tác phẩm kinh điển
- Lôgic hình thức
- Lôgic biện chứng
- Chủ nghĩa duy vật biện chứng
- Cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học
- Chủ nghĩa duy vật lịch sử và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản