Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ

Công ty CP Tầm Nhìn Mới

76-78 Bạch Đằng,, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ

Khóa đào tạo “Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ” được soạn thảo dành cho ban giám đốc doanh nghiệp, ban kiểm soát, các trưởng bộ phận và các nhân viên nghiệp vụ của BP kế toán.
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa các sai phạm, rủi ro.
 • Nắm vững các công cụ kiểm soát nội bộ.
 • Xây dựng các quy chế, quy định và quy trình để kiểm soát hoạt động doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống các Báo cáo nội bộ nhằm kiểm soát hoạt động và các chi phí.
 • Triển khai thực hiện hệ thống báo cáo.

Đối Tượng Tham Gia

 • Dành cho ban giám đốc doanh nghiệp, ban kiểm soát, các trưởng bộ phận và các nhân viên nghiệp vụ của BP kế toán.

Thời Lượng

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH:
o Số buổi: 04 buổi
o Lịch học: 2 ngày(Thứ bảy & Chủ nhật.)
o Giờ học: 8h00 -11h00 & 14h00 – 17h00.
o Chứng nhận chương trình: NEW VISION cấp vào cuối khóa học.

Nội Dung Khóa Học Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ


Phần 1 – RỦI RO KINH DOANH & QUẢN TRỊ RỦI RO

 • Phân loại rủi ro.
 • Quản trị rủi ro.

Phần 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 • Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Các loại kiểm soát nội bộ.
 • Các bộ phận của kiểm soát nội bộ.

Phần 3 – CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT

 • Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý tiền mặt.
 • Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý tiền gửi ngân hàng.
 • Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý công nợ phải thu.
 • Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý nợ phải trả.
 • Thủ tục kiểm soát đối với hoạt động mua hàng.
 • Thủ tục kiểm soát đối với hoạt động bán hàng.
 • Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý hàng tồn kho.

Phần 4 – CÁC QUY TRÌNH

 • Quy trình quản lý tiền mặt.
 • Quy trình quản lý tiền gửi ngân hàng.
 • Quy trình quản lý nợ phải thu.
 • Quy trình quản lý nợ phải trả.
 • Quy trình mua hàng.
 • Quy trình bán hàng.

Phần 5 – MỘT SỐ QUY CHẾ CHỦ YẾU

 • Quy chế Hội đồng quản trị
 • Quy chế Ban điều hành
 • Quy chế Ban kiểm soát
 • Quy chế Bộ phận kiểm soát nội bộ
 • Quy chế quản lý tài chính
 • Quy chế quản lý dự án đầu tư
 • Quy chế trả lương, thưởng
 • Nội quy lao động

Ưu Đãi Chung

10% học phí khi đăng ký và nộp phí trước 5 ngày khai giảng
20% học phí khi đăng ký từ 3 bạn trở lên
30% khi đăng ký từ 5 học viên trở lên

Công ty CP Tầm Nhìn Mới
76-78 Bạch Đằng,, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Ms Nguyệt
Điện thoại: 02363.990.999/0121.553.2795
Website: http://newvisions.com.vn/ - Email: daotao@newvisions.com.vn

 Công ty CP Tầm Nhìn Mới là tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn kinh doanh nhằm hỗ trợ cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của các cộng đồng doanh nghiệp.

New Vision góp phần vào sự phát triển và hội nhập quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo và giải pháp tư vấn kinh doanh mang tính thực tiễn. 

Các lĩnh vực đào tạo của New Vision:

 1. Quản trị cấp cao
 2. Kỹ năng quản lý doanh nghiệp
 3. Bán hàng & Markeyting
 4. Quản trị nguồn nhân lực
 5. Tài chính doanh nghiệp
 6. Các khóa đào tạo kỹ năng

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản