Hội Tư Vấn Khoa Học CN Và Quản Lý TP.HCM HASCON

16 Cù Chính Lan, phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Hội Tư Vấn Khoa Học CN Và Quản Lý TP.HCM HASCON

Hội là một Tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp, qui tụ các Tổ chức Tư vấn, các Đơn vị Tư vấn (Viện, Trung tâm, Công ty....) và các Chuyên gia Tư vấn. Hội được thành lập và họat động theo pháp luật hiện hành của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam: Nghị định số 88, số 45, số 33 của Chính phủ về qui định tổ chức, họat động và quản lý Hội. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và Tài khỏan tại Ngân Hàng. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng quản lý và khai thác có hiệu quả thị trường tư vấn của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào việc phát triển ngành Tư vấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm cầu nối giữa Tư vấn và Doanh nghiệp. Thực hiện chức năng tư vấn, và phản biện xã hội của một tổ chức Hội theo quy định của Nhà nước góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố. Tập hợp và đoàn kết các Hội viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn.Đại diện và bảo vệ quyền lợi của Hội viên. Kiến nghị với Nhà nước về những vấn đề thuộc lĩnh vực Tư vấn.

Cơ Sở Vật Chất Hội Tư Vấn Khoa Học CN Và Quản Lý TP.HCM HASCON

Phòng học rộng rãi, hiện đại, trang thiết bị dạy học được đầu tư đáp ứng nhu cầu học tập tốt cho học viên.

Thông Tin Liên Hệ Hội Tư Vấn Khoa Học CN Và Quản Lý TP.HCM HASCON

Hội Tư Vấn Khoa học CN và Quản lý TP.HCM HASCON
Địa chỉ: 16 Cù Chính Lan, phường 13, quận Tân Bình, Tp. HCM
Điện thoại: 0838429439 / 62936515
Fax: 0838429439
Website: http://hascon.net

Đồng bộ tài khoản