Quản Trị Dự Án Đầu Tư

Hội Tư Vấn Khoa Học CN Và Quản Lý TP.HCM HASCON

16 Cù Chính Lan, phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Dự Án Đầu Tư

Khóa học quản trị dự án đầu tư nhằm cập nhật mới các kiến thức về các Dự án đầu tư. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ Quản trị Dự án cho học viên.

Đối Tượng Tham Gia

Lãnh đạo các Doanh nghiệp

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Dự Án Đầu Tư


- Chuyên đề 1: Nghiên cứu tài chính Dự án đầu tư
+ Phương pháp xác định tổng mức vốn đầu tư
+ Phương pháp xác định các nguồn tài trợ cho Dự án
+ Khả năng đảm bảo vốn từ mỗi nguồn về mặt số lượng và tiến độ
+ Phương pháp lập báo cáo tài chính dự kiến cho từng năm
+ Dự tính doanh thu, chi phí, lỗ lãi, cân đối kế toán cảu Dự án
+ Phương pháp tính các chỉ tiêu phản ánh mặt tài chính của Dự án đầu tư
+ Phương pháp tính rủi ro của Dự án
+ Thuế, lương, các khoản nợ, trả nợ, bù giá, giá cả…
- Chuyên đề 2: Thẩm định Dự án đầu tư
+ Đánh giá tính hợp lý của Dự án
+ Đánh giá tính hiệu quả của Dự án
+ Đánh giá tính khả thi của Dự án
- Chuyên đề 3: Phương pháp và kỹ thuật thẩm định Dự án đầu tư
+ Thẩm định các văn bản pháp lý
+ Thẩm định mục tiêu của Dự án đầu tư
+ Thẩm định về thị trường
+ Thẩm định về kỹ thuật công nghệ
+ Thẩm định về tài chính, kinh tế xã hội, môi trường sinh thái
- Chuyên đề 4
+ Mô hình thực hiện quản lý Dự án đầu tư
+ Kỹ năng quản lý Dự án đầu tư
+ Công cụ và phương tiện quản lý Dự án đầu tư
- Chuyên đề 5: Phân phối nguồn lực cho Dự án đầu tư
- Chuyên đề 6:
+ Dự toán ngân sách và quản lý chi phí Dự án đầu tư
+ Phương pháp dự toán ngân sách
+ Kế hoạch chi phí cực tiểu
- Chuyên đề 7:
+ Quản lý chất lượng Dự án đầu tư
+ Các nội dung quản lý chất lượng
+ Công cụ quản lý chất lượng
- Chuyên đề 8: Quản lý rủi ro đầu tư

Hội Tư Vấn Khoa Học CN Và Quản Lý TP.HCM HASCON
16 Cù Chính Lan, phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Hội Tư Vấn Khoa học CN và Quản lý HASCON
Điện thoại: 0838429439 / 62936515
Website: http://hascon.net -
Hội là một Tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp, qui tụ các Tổ chức Tư vấn, các Đơn vị Tư vấn (Viện, Trung tâm, Công ty....) và các Chuyên gia Tư vấn. Hội được thành lập và họat động theo pháp luật hiện hành của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam: Nghị định số 88, số 45, số 33 của Chính phủ về qui định tổ chức, họat động và quản lý Hội. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và Tài khỏan tại Ngân Hàng. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng quản lý và khai thác có hiệu quả thị trường tư vấn của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào việc phát triển ngành Tư vấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm cầu nối giữa Tư vấn và Doanh nghiệp. Thực hiện chức năng tư vấn, và phản biện xã hội của một tổ chức Hội theo quy định của Nhà nước góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố. Tập hợp và đoàn kết các Hội viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn.Đại diện và bảo vệ quyền lợi của Hội viên. Kiến nghị với Nhà nước về những vấn đề thuộc lĩnh vực Tư vấn.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản