Nghiệp Vụ Định Giá Xây Dựng

Hội Tư Vấn Khoa Học CN Và Quản Lý TP.HCM HASCON

16 Cù Chính Lan, phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Định Giá Xây Dựng

Khóa học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng cho các Dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

Đối Tượng Tham Gia

Các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động định giá XD, các tổ chức tư vấn và các đối tượng khác có nhu cầu.

Thời Lượng

10 ngày

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Định Giá Xây Dựng


- Chuyên đề 1: Quản lý Dự án ĐTXD công trình theo quy định hiện hành (12 tiết)
- Chuyên đề 2: Tổng quan về công tác định giá XD (4 tiết)
- Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả DA ĐTXD CT (12 tiết)
- Chuyên đề 4: Phương pháp xác định định mức, đơn giá XDCT (16 tiết)
- Chuyên đề 5: Phương pháp đo, bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (8 tiết)
- Chuyên đề 6: Phương pháp xác định dự toán XDCT
- Chuyên đề 7: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động XD (8 tiết)
- Chuyên đề 8: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng (8 tiết)
- Chuyên đề 9: Thanh toán, quyết toán vốn DT XDCT (4 tiết)
- Chuyên đề 10: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo (8 tiết)

Hội Tư Vấn Khoa Học CN Và Quản Lý TP.HCM HASCON
16 Cù Chính Lan, phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Hội Tư Vấn Khoa học CN và Quản lý HASCON
Điện thoại: 0838429439 / 62936515
Website: http://hascon.net -
Hội là một Tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp, qui tụ các Tổ chức Tư vấn, các Đơn vị Tư vấn (Viện, Trung tâm, Công ty....) và các Chuyên gia Tư vấn. Hội được thành lập và họat động theo pháp luật hiện hành của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam: Nghị định số 88, số 45, số 33 của Chính phủ về qui định tổ chức, họat động và quản lý Hội. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và Tài khỏan tại Ngân Hàng. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng quản lý và khai thác có hiệu quả thị trường tư vấn của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào việc phát triển ngành Tư vấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm cầu nối giữa Tư vấn và Doanh nghiệp. Thực hiện chức năng tư vấn, và phản biện xã hội của một tổ chức Hội theo quy định của Nhà nước góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố. Tập hợp và đoàn kết các Hội viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn.Đại diện và bảo vệ quyền lợi của Hội viên. Kiến nghị với Nhà nước về những vấn đề thuộc lĩnh vực Tư vấn.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản