Giám Đốc Kinh Doanh

Hội Tư Vấn Khoa Học CN Và Quản Lý TP.HCM HASCON

16 Cù Chính Lan, phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Giám Đốc Kinh Doanh

Khóa học nhằm cập nhật, bổ sung các kiến thức mới. Tăng cường kỹ năng quản lý nhằm nâng cao năng lực Tổ chức và điều hành Doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

Đối Tượng Tham Gia

- Giám đốc kinh doanh, giám đốc marketing, Lãnh đạo, giám đốc Doanh nghiệp, Quản trị viên marketing cao cấp
- Chuyên viên kinh doanh, marketing, bán hàng, đối tượng khác cần kiến thức để nghiên cứu và làm việc

Thời Lượng

6 tháng

Nội Dung Khóa Học Giám Đốc Kinh Doanh


- Phần 1
+ Thị trường
+ Nghiên cứu thị trường
+ Chiến lược marketing
- Phần 2: Hoạch định chiến lược kinh doanh
- Phần 3: Tổ chức quản lý Doanh nghiệp
- Phần 4: Quản lý nhân lực & nghệ thuật lãnh đạo
+ Tổ chức nhân sự công ty
+ Tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo
+ Kỹ năng thương lượng – đàm phán
+ Cơ sở giải quyết vấn đề ra quyết định
+ Văn hóa doanh nghiệp
+ Quan hệ với công chúng
- Phần 5: Luật kinh doanh – Tài chính & Kế toán
+ Luật kinh doanh
+ Kế toán cho giám đốc
+ Phân tích và kiểm tra hoạt động Tài chính doanh nghiệp
+ Phân tích chi phí – Kết quả - Hiệu quả kinh doanh.

Hội Tư Vấn Khoa Học CN Và Quản Lý TP.HCM HASCON
16 Cù Chính Lan, phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Hội Tư Vấn Khoa học CN và Quản lý HASCON
Điện thoại: 0838429439 / 62936515
Website: http://hascon.net -
Hội là một Tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp, qui tụ các Tổ chức Tư vấn, các Đơn vị Tư vấn (Viện, Trung tâm, Công ty....) và các Chuyên gia Tư vấn. Hội được thành lập và họat động theo pháp luật hiện hành của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam: Nghị định số 88, số 45, số 33 của Chính phủ về qui định tổ chức, họat động và quản lý Hội. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và Tài khỏan tại Ngân Hàng. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng quản lý và khai thác có hiệu quả thị trường tư vấn của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào việc phát triển ngành Tư vấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm cầu nối giữa Tư vấn và Doanh nghiệp. Thực hiện chức năng tư vấn, và phản biện xã hội của một tổ chức Hội theo quy định của Nhà nước góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố. Tập hợp và đoàn kết các Hội viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn.Đại diện và bảo vệ quyền lợi của Hội viên. Kiến nghị với Nhà nước về những vấn đề thuộc lĩnh vực Tư vấn.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản