Cử Nhân Toán - Tin (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Toán - Tin

Đào tạo cử nhân hai ngành (Toán ngành chính, Tin ngành phụ), sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt trình độ đại học về khoa học Toán - Tin. Sinh viên tốt nghiệp có những phẩm chất cơ bản của nhà khoa học trong môi trường XHCN. Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong của nhà khoa học; có sức khoẻ, có ý thức phục vụ nhân dân, có khả năng giải quyết những vấn đề do yêu cầu thực tiễn khoa học đặt ra; có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới, đáp ứng đủ yêu cầu phát triển khoa học về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đại số đại cương
- Hình học Afin và Euclide
- Giải tích hiện đại 3
- Hàm biến phức
- Hình học vi phân
- Giải tích hiện đại 1
- Giải tích hiện đại 2
- Quy hoạch tuyến tính
- Lý thuyết xác suất
- Thống kê Toán học
- Phương trình vi phân và tích phân
- Giải tích số
- Phương trình đạo hàm riêng.

Thời Lượng

4 năm (48 tháng).

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Toán - Tin


Khối lượng kiến thức phải tích luỹ: 132 tín chỉ (không kể môn giáo dục thể chất 75 tiết và Giáo dục quốc phòng 165 tiết).

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản