Sư Phạm Hoá Học (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Hoá Học

Đào tạo sinh viên sau khi tốt nghiệp có những phẩm chất cơ bản của người thầy giáo nhà trường XHCN Việt Nam. Thấm nhuấn thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong thầy giáo; Có sức khoẻ, có ý thức phục vụ nhân dân, có khả năng giải quyết những vấn đề do yêu cầu thực tiễn giáo dục đặt ra, có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Hoá Học


Khối lượng kiến thức phải tích luỹ: 132 tín chỉ (không kể môn giáo dục thể chất 75 tiết và Giáo dục quốc phòng 165 tiết).
- Nhập môn cơ học lượng tử
- Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm
- Các phương pháp phổ ứng dụng vào Hoá học
- Tin học ứng dụng trong Hoá học
- Danh pháp hữu cơ
- Tổng hợp hữu cơ
- Ăn mòn kim loại và chống ăn mòn kim loại
- Hoá học các hợp chất thiên nhiên
- Kiến tập sư phạm
- Thực tập sư phạm
- Cơ sở lý thuyết hoá học vô cơ
- Cơ sở lý thuyết hoá học hữu cơ

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản