Kiểm Toán Viên Nội Bộ Chuyên Nghiệp

Viện Quản Trị Kinh Doanh - BMI

45 NGUYỄN THÔNG QUẬN 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kiểm Toán Viên Nội Bộ Chuyên Nghiệp

Khóa học cung cấp tới học viên những tình huống thực, qua đó học viên sẽ hiểu về những nội dung chính của Kiểm toán nội bộ, các chuẩn mực nghề nghiệp, mối quan hệ giữa Kiểm toán nội bộ và các chức năng khác, vai trò của Kiểm toán nội bộ đối với quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro - những vấn đề thực tế gặp phải của doanh nghiệp. Thêm vào đó, khóa học sẽ cung cấp tình huống kiểm toán thực nhằm giúp học viên có định hướng về giải pháp cho tình huống thực tại doanh nghiệp của mình. Ngay sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có cái nhìn tổng thể về quá trình kiểm toán nội bộ cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của kiểm toán viên nội bộ.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học được thiết kế dành riêng cho nhân viên bộ phận Kiểm toán nội bộ, trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp, trưởng các bộ phận, và các đối tượng quan tâm khác.

Thời Lượng

2 tháng.

Nội Dung Khóa Học Kiểm Toán Viên Nội Bộ Chuyên Nghiệp


- Tổng quan về kiểm toán nội bộ
- Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ
- Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
- Thuế dành cho doanh nghiệp
- Hệ thống kiểm toán nội bộ
- Quy trình kiểm toán nội bộ
- Chương trình kiểm toát liên quan đến các hoạt động cụ thể
- Những thông tin mới nhất về kiểm toán nội bộ thế giới
- Thiết kế và kiểm soát hệ thống thông tin

Viện Quản Trị Kinh Doanh - BMI
45 NGUYỄN THÔNG QUẬN 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: 0918378890
Website: http://www.bmi.edu.vn - Email: daotao@bmi.edu.vn

Viện Quản Trị Kinh Doanh hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ, với đội ngũ cán bộ CNV tham gia nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy, có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân...Thuộc các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản lý giáo dục. Viện Quản Trị Kinh Doanh được thành lập ngày 10/10/2003 theo công văn số 5050/UB-CNN và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học - công nghệ số 92/ĐK-KHCN cấp ngày 16/10/2003.

Đồng bộ tài khoản