Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng CNTT

Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC

Số 6 Chùa Một Cột, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư

Hãy tham gia khóa học Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng CNTT của Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC, khóa học này gồm 2 học phần: Xác định giá trị phần mềm nội bộ, phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT. Khóa học này sẽ giúp bị trang bị các kiến thức giúp bạn lập dự toán chi phí đầu từ về ứng dụng CNTT 1 cách tốt nhất.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng CNTT

Thời Lượng

Thời lượng: 48 tiết

Nội Dung Khóa Học Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư


- Xác định giá trị phần mềm nội bộ
+ Chuyên đề 1. Tổng quan về mô hình xác định giá trị nỗ lực làm phần mềm nội bộ
+ Chuyên đề 2. Lập hồ sơ mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ
+ Chuyên đề 3. Phương pháp xác định giá trị giờ công H
+ Chuyên đề 4. Phương pháp tính toán xác định giá trị phần mềm
+ Chuyên đề 5. Thảo luận và kiểm tra
- Phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT
+ Chuyên đề 1: Phương pháp xác định Tổng mức đầu tư dự án ứng dụng CNTT
+ Chuyên đề 2: Phương pháp xác định định mức, đơn giá trong ứng dụng CNTT
+ Chuyên đề 3: Phương pháp xác định dự toán đầu tư ứng dụng CNTT
+ Chuyên đề 4: Thảo luận và kiểm tra

Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC
Số 6 Chùa Một Cột, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Mr.Phạm Trung Hiếu
Điện thoại: 0918598833
Website: http://www.egovc.gov.vn - Email: ltdat@mic.gov.vn
Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC là đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng CNTT, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện tổ chức và quản lý các hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hỗ trợ các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC là đơn vị sự nghiệp có thu, thuộc Cục Ứng dụng CNTT, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Nhiệm vụ và quyền hạn: Chủ trì xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu các dự án công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, tham gia xây dựng quy chế hướng dẫn cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về các dự án CNTT, tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT và dịch vụ CNTT cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Chủ trì xây dựng và quản lý, vận hành Phòng kiểm thử các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử thông qua các hoạt động đánh giá, kiểm tra chất lượng các sản phẩm và dịch vụ CNTT. Đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên và thông suốt các hệ thống kiểm thử, cung cấp dịch vụ kiểm thử các giải pháp CNTT, cấp chứng nhận phù hợp chất lượng cho các giải pháp CNTT. Tham gia thực hiện chương trình kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo sự phân công của Cục trưởng. Tham gia xây dựng và báo cáo Cục trưởng định kỳ công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn ứng dụng CNTT định hướng xây dựng Chính phủ điện tử,...

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản