Lãnh Đạo Phụ Trách CNTT

Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC

Số 6 Chùa Một Cột, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Lãnh Đạo CNTT

Với mục đích giúp lãnh đạo phụ trách CNTT của các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ được vai trò, chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng của người lãnh đạo phụ trách CNTT trong việc tổ chức, quản lý, triển khai ứng dụng CNTT cho các cơ quan, đơn vị. Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC xin giới thiệu chương trình Lãnh Đạo Phụ Trách CNTT.

Đối Tượng Tham Gia

- Lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quận, huyện; giám đốc các sở, ban ngành chuyên môn
- Các cá nhân khác có nhu cầu.

Thời Lượng

Thời lượng: 12 tiết

Nội Dung Khóa Học Lãnh Đạo CNTT


- Chuyên đề 1: Vai trò, chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng của người lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin (CNTT)
- Chuyên đề 2: Cơ quan điện tử, Chính quyền điện tử
- Chuyên đề 3: Lợi ích triển khai ứng dụng CNTT
- Chuyên đề 4: Tổ chức, quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT
- Chuyên đề 5: Định hướng Chiến lược phát triển CNTT Việt Nam giai đoạn 2011-2020
- Chuyên đề 6: Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT
- Chuyên đề 7: Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở
- Chuyên đề 8: Lập kế hoạch ứng dụng CNTT
- Chuyên đề 9: An toàn và bảo mật thông tin
- Chuyên đề 10: Thảo luận

Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC
Số 6 Chùa Một Cột, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Mr.Phạm Trung Hiếu
Điện thoại: 0918598833
Website: http://www.egovc.gov.vn - Email: ltdat@mic.gov.vn
Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC là đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng CNTT, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện tổ chức và quản lý các hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hỗ trợ các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC là đơn vị sự nghiệp có thu, thuộc Cục Ứng dụng CNTT, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Nhiệm vụ và quyền hạn: Chủ trì xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu các dự án công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, tham gia xây dựng quy chế hướng dẫn cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về các dự án CNTT, tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT và dịch vụ CNTT cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Chủ trì xây dựng và quản lý, vận hành Phòng kiểm thử các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử thông qua các hoạt động đánh giá, kiểm tra chất lượng các sản phẩm và dịch vụ CNTT. Đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên và thông suốt các hệ thống kiểm thử, cung cấp dịch vụ kiểm thử các giải pháp CNTT, cấp chứng nhận phù hợp chất lượng cho các giải pháp CNTT. Tham gia thực hiện chương trình kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo sự phân công của Cục trưởng. Tham gia xây dựng và báo cáo Cục trưởng định kỳ công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn ứng dụng CNTT định hướng xây dựng Chính phủ điện tử,...

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản