Lập Và Quản Lý Dự Án

Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC

Số 6 Chùa Một Cột, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Lập Và Quản Lý Dự Án

Hãy tham gia khóa học Lập Và Quản Lý Dự Án của Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC, khóa học này gồm 3 học phần: Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT, nghiệp vụ quản lý dự án ứng dụng CNTT, nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT. Khóa học sẽ giúp các bạn trang bị những kiến thức giúp bạn quản lý tốt dự án ứng dụng CNTT.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Lập Và Quản Lý Dự Án

Thời Lượng

Thời lượng: 48 tiết

Nội Dung Khóa Học Lập Và Quản Lý Dự Án


- Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT
+ Chuyên đề 1: Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và thực hiện điều tra, khảo sát
+ Chuyên đề 2: Lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT
+ Chuyên đề 3: Lập Thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT
+ Chuyên đề 4: Tổng quan về mô hình xác định giá trị phần mềm nội bộ
+ Chuyên đề 5: Lập đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng CNTT không yêu cầu lập dự án
+ Chuyên đề 6: Thảo luận và kiểm tra
- Nghiệp vụ quản lý dự án ứng dụng CNTT
+ Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án ứng dụng CNTT
+ Chuyên đề 2: Quản lý tiến độ dự án
+ Chuyên đề 3: Quản lý chất lượng của dự án
+ Chuyên đề 5: Quản lý chi phí của dự án
+ Chuyên đề 6: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư
+ Chuyên đề 7: Giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành và vận hành
+ Chuyên đề 8: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT
+ Chuyên đề 9: Hợp đồng trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT
+ Chuyên đề 10: Giới thiệu các chương trình
- Nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT
+ Chuyên đề 1: Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ứng dụng CNTT
+ Chuyên đề 2: Thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán dự án đầu tư ứng dụng CNTT
+ Chuyên đề 3: Thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT không phải lập dự án
+ Chuyên đề 4: Thảo luận và kiểm tra

Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC
Số 6 Chùa Một Cột, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Mr.Phạm Trung Hiếu
Điện thoại: 0918598833
Website: http://www.egovc.gov.vn - Email: ltdat@mic.gov.vn
Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC là đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng CNTT, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện tổ chức và quản lý các hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hỗ trợ các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Trung Tâm Chính Phủ Điện Tử - EGOVC là đơn vị sự nghiệp có thu, thuộc Cục Ứng dụng CNTT, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Nhiệm vụ và quyền hạn: Chủ trì xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu các dự án công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, tham gia xây dựng quy chế hướng dẫn cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về các dự án CNTT, tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT và dịch vụ CNTT cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Chủ trì xây dựng và quản lý, vận hành Phòng kiểm thử các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử thông qua các hoạt động đánh giá, kiểm tra chất lượng các sản phẩm và dịch vụ CNTT. Đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên và thông suốt các hệ thống kiểm thử, cung cấp dịch vụ kiểm thử các giải pháp CNTT, cấp chứng nhận phù hợp chất lượng cho các giải pháp CNTT. Tham gia thực hiện chương trình kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo sự phân công của Cục trưởng. Tham gia xây dựng và báo cáo Cục trưởng định kỳ công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn ứng dụng CNTT định hướng xây dựng Chính phủ điện tử,...

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản