Ngành Chính Trị

Trường Đại Học Đại Nam

Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Chính Trị

Khoa Lý luận Chính trị ra đời cùng với việc thành lập Trường Đại học Đại Nam. Đội ngũ giảng viên của Khoa gồm các Giáo sư, phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ và các giảng viên được đào tạo ở trong nước và nước ngoài đúng chuyên ngành, đã trực tiếp giảng dạy nhiều năm ở hầu hết các trường đại học trên cả nước. Để luôn đáp ứng được yêu cầu công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Khoa thường xuyên bồi dưỡng cập nhật về kiến thức, phương pháp đào tạo mới cho đội ngũ giảng viên. Mục tiêu của Khoa là xây dựng thành một khoa vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu của Trường Đại học Đại Nam, nhằm đạt được mục tiêu định hướng phát triển chung của Trường. Khoa lý luận Chính Trị có sứ mệnh đi đầu trong đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học vào bộ môn khoa học chính trị đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phát triển xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên học tập và nghiên cứu môn Lý luận Chính Trị

Thời Lượng

Theo thời gian đào tạo của nhà trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Chính Trị


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Giúp cho sinh viên xác lập cơ sở lý luận để tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng; từng bước xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung để tiếp cận các môn học chuyên ngành; xây dựng, phát triển nhân sinh quan cách mạng, tu dưỡg đạo đức con người mới.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giúp cho sinh viên hiểu biết có hệ thống tư tưởng, đạo đức, giả trị văn hoá, tác phong Hồ Chí Minh; cùng với môn học trên tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng của Đảng và của cách mạng nước ta; góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Giúp sinh viên hiểu được những kiến thức về chính trị, xã hội; bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, xác định trách nhiệm của sinh viên với nhiệm vụ của đất nước; sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội đặt ra theo đường lối, chính sách của Đảng.
- Hoạt động nghiên cứu khoa học: Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, NCKH cũng là một nhiệm vụ cơ bản mà đội ngũ giảng viên khoa Lý luận Chính trị đã tham gia vào các đề tài cấp bộ, cấp trường và khoa.

Trường Đại Học Đại Nam
Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 043.5578757/58 -043.5577799
Website: http://dainam.edu.vn - Email: bantruyenthong@dainam.edu.vn
Trường Đại học Đại Nam là một Trường Đại học ngoài công lập, các thành viên Hội đồng Quản trị của Nhà trường nguyên là các nhà giáo của các Trường Đại học và các chủ doanh nghiệp trong nước. Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT - Tiến sỹ Lê Đắc Sơn - nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà nội, đã gần 10 năm làm Tổng giám đốc một Ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam. Trường có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế; kỹ thuật - công nghệ; khoa học xã hội - nhân văn và ngoại ngữ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Đồng bộ tài khoản