Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan - CFC

B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Hệ thống thông tin Quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh và kinh tế đối ngoại, có kiến thức chuyên sâu về tin học quản lý, có năng lực tổ chức ứng dụng và phát triển các ứng dụng trên cơ sở ứng dụng tin học trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế - xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ Tài chính

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý


- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HP1)
- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2)
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Pháp luật đại cương
- Hội nhập kinh tế quốc tế
- Nghiệp vụ hành chính văn phòng
- Văn hóa giao tiếp và đạo đức kinh doanh
- Ngoại ngữ (HP1)
- Ngoại ngữ (HP2)
- Toán cao cấp
- Tin học đại cương
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng
- Kinh tế vi mô
- Nguyên lý thống kê
- Nguyên lý kế toán
- Quản trị học
- Toán rời rạc
- Kiến trúc máy tính và hệ điều hành
- Hệ thống thông tin quản lý
- Cơ sở lập trình
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Cơ sở dữ liệu
- Mạng máy tính và truyền thông
- Phát triển hệ thống thông tin
- Quản lý dự án công nghệ thông tin
- Thiết kế WEB
- Lập trình hướng đối tượng
- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
- Phát triển ứng dụng Windows
- Phát triển ứng dụng Web
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Công cụ phát triển ứng dụng
- Kế toán tài chính DN
- Hệ thống thông tin kế toán
- Phát triển ứng dụng hệ thống thông tin KTDN
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao
- Ngoại ngữ chuyên ngành
- Phần mềm kế toán
- Thực tập tốt nghiệp
- Thi tốt nghiệp

Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan - CFC
B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan
Điện thoại: (08)37307571
Website: http://www.tchq.edu.vn - Email: info@tchq.edu.vn
Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan được thành lập theo quyết định số 6641/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán IV. Với tiền thân là Trường Trung Học Tài Chính Kế Toán IV trực thuộc Bộ Tài Chính, được thành lập theo quyết định số 294 TC/VP ngày 28/6/1976 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Trường Cao đẳng Tài Chính - Hải Quan có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chinh, hải quan và các ngành nghề khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ở trình độ cao đẳng và trung cấp; thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, hải quan, cung cấp những sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và khu vực phía Nam nói riêng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan không ngừng phát triển về mọi mặt, trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao nguồn nhân lực quản lý kinh tế, tài chính, hải quan, nâng cấp thành trường Đại học, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đại học khu vực phía Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản