Ngành Tài Chính Ngân Hàng - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan - CFC

B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Sinh viên có kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản về Ngành Tài chính – Ngân hàng, có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường của các chuyên ngành được đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và có khả năng tự rèn luyện sức khỏe; nắm vững các kiến thức về pháp luật, tài chính – ngân hàng, marketing, kế tóan và kinh tế; thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc chuyên môn về tài chính – ngân hàng ở các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế, các đơn vị, tổ chức và các cơ quan hành chính sự nghiệp, đồng thời có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để phát triển trình độ chuyên môn. Sinh viên nhận thức được truyền thống xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thông qua đó ý thức được nghĩa vụ, trách nhiệm mỗi công dân Việt Nam trong việc giữ gìn, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ tài chính

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HP1)
- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2)
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Pháp luật đại cương
- Hội nhập kinh tế quốc tế
- Tự chọn (3 ĐVHT)
- Nghiệp vụ hành chính văn phòng
- Văn hóa giao tiếp và đạo đức kinh doanh
- Ngoại ngữ (HP1).
- Ngoại ngữ (HP2).
- Toán cao cấp.
- Tin học đại cương.
- Giáo dục thể chất.
- Giáo dục quốc phòng.
- Kinh tế vi mô.
- Pháp luật kinh tế.
- Nguyên lý thống kê.
- Nguyên lý kế toán.
- Quản trị học.
- Marketing căn bản.
- Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
+ Tài chính doanh nghiệp (HP2).
+ Thẩm định dự án đầu tư.
+ Toán tài chính.
+ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
+ Tài chính hành chính sự nghiệp.
+ Quản lý tài chính nhà nước.
+ Tài chính hành chính sự nghiệp.
+ Nghiệp vụ quản lý kho bạc.
+ Phân tích quyết toán.
+ Kế toán hành chính sự nghiệp.
- Chuyên ngành kinh doanh ngân hàng
+ Nghiệp vụ ngân hàng trung ương.
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (HP1).
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (HP2).
+ Toán tài chính.
+ Thẩm định tín dụng Ngân hàng.
+ Quản trị ngân hàng thương mại.
- Chuyên ngành kinh doanh bảo hiểm
+ Bảo hiểm nhân thọ
+ Bảo hiểm hàng hải và phi hàng hải.
+ Tái bảo hiểm.
+ Quản trị doanh nghiệp bảo hiểm.
+ Định phí sản phẩm bảo hiểm.
+ Marketing bảo hiểm.

Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan - CFC
B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan
Điện thoại: (08)37307571
Website: http://www.tchq.edu.vn - Email: info@tchq.edu.vn
Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan được thành lập theo quyết định số 6641/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán IV. Với tiền thân là Trường Trung Học Tài Chính Kế Toán IV trực thuộc Bộ Tài Chính, được thành lập theo quyết định số 294 TC/VP ngày 28/6/1976 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Trường Cao đẳng Tài Chính - Hải Quan có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chinh, hải quan và các ngành nghề khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ở trình độ cao đẳng và trung cấp; thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, hải quan, cung cấp những sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và khu vực phía Nam nói riêng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan không ngừng phát triển về mọi mặt, trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao nguồn nhân lực quản lý kinh tế, tài chính, hải quan, nâng cấp thành trường Đại học, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đại học khu vực phía Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản