Ngành Kế Toán Tổng Hợp - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan - CFC

B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Tổng Hợp

Đào tạo kế toán viên thực hành trình độ Cao đẳng ngành kế toán: Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có khả năng tự rèn luyện sức khỏe tốt, có ý thức trách nhiệm của người công dân trong việc giữ gìn, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành; có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên môn kế toán, biết tổ chức công tác kế toán ở đơn vị. Có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ Tài chính

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Tổng Hợp


- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HP1)
- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2)
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Pháp luật đại cương
- Hội nhập kinh tế quốc tế
- Nghiệp vụ hành chính văn phòng
- Văn hóa giao tiếp và đạo đức kinh doanh
- Ngoại ngữ (HP1)
- Ngoại ngữ (HP2)
- Toán cao cấp
- Tin học đại cương
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng
- Kinh tế vi mô
- Tài chính tiền tệ
- Pháp luật kinh tế
- Nguyên lý thống kê
- Nguyên lý kế toán
- Quản trị học
- Marketing căn bản
- Thị trường chứng khoán
- Tin học kế toán
- Thuế
- Tài chính doanh nghiệp
- Tài chính hành chính sự nghiệp
- Quản lý tài chính nhà nước
- Pháp luật kế toán
- Tổ chức công tác kế toán
- Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
+ Kế toán tài chính doanh nghiệp HP I
+ Kế toán tài chính doanh nghiệp HP II
+ Kế toán chi phí
+ Kế toán quản trị
+ Phân tích hoạt động kinh doanh
+ Kiểm toán
- Chuyên ngành kế toán tài chính nhà nước
+ Kế toán tài chính doanh nghiệp HP I
+ Kế toán tài chính doanh nghiệp HP II
+ Kế toán kho bạc
+ Kế toán ngân sách
+ Kiểm toán
+ Phân tích quyết toán
- Ngoại ngữ chuyên ngành
- Hệ thống thông tin kế toán
- Kế toán hành chính sự nghiệp
- Phần mềm kế toán
- Thanh toán quốc tế
- Thực hành kế toán khai báo thuế
- Kế toán tài chính doanh nghiệp
- Kế toán đơn vị đặc thù
- Nghiệp vụ quản lý kho bạc
- Thực tập tốt nghiệp
- Thi tốt nghiệp

Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan - CFC
B2/1A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan
Điện thoại: (08)37307571
Website: http://www.tchq.edu.vn - Email: info@tchq.edu.vn
Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan được thành lập theo quyết định số 6641/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán IV. Với tiền thân là Trường Trung Học Tài Chính Kế Toán IV trực thuộc Bộ Tài Chính, được thành lập theo quyết định số 294 TC/VP ngày 28/6/1976 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Trường Cao đẳng Tài Chính - Hải Quan có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chinh, hải quan và các ngành nghề khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ở trình độ cao đẳng và trung cấp; thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, hải quan, cung cấp những sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và khu vực phía Nam nói riêng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan không ngừng phát triển về mọi mặt, trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao nguồn nhân lực quản lý kinh tế, tài chính, hải quan, nâng cấp thành trường Đại học, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đại học khu vực phía Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản