Ngành Khoa Học Cây Trồng - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây - HTCC

Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Cây Trồng

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành Khoa học cây trồng. Sau khi ra trường có trình độ lý luận nhất định và có tay nghề chuyên môn đảm bảo làm việc tốt trong lĩnh vực trồng trọt. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các trang trại cây trồng, ban khuyến nông, các công ty giống cây trồng, hợp tác xã nông nghiệp, phòng nông nghiệp.... Sinh viên có khả năng tự tổ chức sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt

Đối Tượng Tham Gia

- Học sinh thành phố Hà Nội và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông hồng và các tỉnh miền núi phía bắc có đủ các yêu cầu:
- Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương
- Đảm bảo sức khỏe để học tạp và công tác lâu dài

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Cây Trồng


- Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác-Lênin I
- Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác-Lênin II
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng Đảng CS Việt Nam
- Pháp luật đại cương
- Tiếng Anh 1
- Tiếng Anh 2
- Toán cao cấp 1
- Hoá học đại cương 1
- Hóa học đại cương 2
- Tin học đại cương
- Sinh học đại cương
- Vật lý đại cương 1
- Thực vật học
- Hóa sinh thực vật
- Sinh lý thực vật
- Di truyền thực vật
- Vi sinh vật ĐC
- Đất
- Bệnh cây nông nghiệp
- Côn trùng nông nghiệp
- Chọn giống cây trồng
- Phân bón
- Cây lương thực
- Cây công nghiệp
- Cây ăn quả
- Cây rau
- Khuyến nông
- Hóa Bảo vệ thực vật
- Hoa, cây cảnh
- Công nghệ sinh học nông nghiệp
- Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng
- Kỹ thuật trồng nấm
- Ong mật
- Thủy nông
- Chăn nuôi đại cương
- Thực tập nghề nghiệp 1
- Thực tập nghề nghiệp 2

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây - HTCC
Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây
Điện thoại: 0433840126
Website: http://www.htcc.edu.vn - Email: hatay@fpt.vn
Năm 1970- Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà Bình được thành lập theo QĐ số 138-TTg ngày 17/08/1970 của Thủ tướng Chính phủ. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1977- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình được thành lập theo QĐ số 278/CP ngày 10/10/1977 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở chuyển từ Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà Bình sau khi hợp nhất 2 tỉnh Hà Tây và Hoà Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình được hơn 1 năm. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1992- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây tiếp nhận trường Trung học Nông nghiệp Hà Sơn Bình sáp nhập vào theo QĐ số 105/QĐ-UB ngày 17/04/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây. Năm 2003- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được thành lập theo Quyết định số 5345/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 3/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây với trường CĐCĐ Hà Tây (thành lập theo QĐ số 3632/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30/08/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây. Năm 2009- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo QĐ số 3332/QĐ- UBND ngày 06/07/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây sau 1 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. ( tỉnh Hà Tây sáp nhập vào thủ đô Hà Nội). Sứ mạng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực với các ngành nghề, trình độ đa dạng; Là trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật,công nghệ tiên tiến; cung cấp các dịch vụ phong phú đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội và của khu vực.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản