Ngành Tiếng Anh - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây - HTCC

Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Anh

Nắm được kiến thức chung và các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam; có kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục An ninh – Quốc phòng để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. Có kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ ( ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp); có kiến thức cơ bản về văn hóa, văn học và văn minh các nước nói tiếng anh chính như Anh, Mỹ, Úc,… Có kiến thức về lý thuyết cũng như thực hành biên dịch, phiên dịch Anh – Việt, Việt – Anh. Có trình độ tin học cơ bản ( word, excel, powerpoint, internet) để ứng dụng vào công việc và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Anh


Tổng khối lượng chương trình là 178 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể khối kiến thức giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, bao gồm các môn đại cương, cơ sở, chuyên ngành liên quan đến:
- Tiếng Anh
- Kỹ năng giải quyết công việc văn phòng hoặc làm việc ở các công ty liên doanh.
- Kiến thức về lý thuyết và thực hành đối với các tổ chức thương mại trong nước và quốc tế.
- Kỹ năng vi tính để ứng dụng giao tiếp thương mại tại văn phòng.
- Khả năng đánh giá và đầu óc tìm tòi học hỏi để làm việc một cách độc lập hoặc với nhóm trong môi trường làm việc.
- Kỹ năng cần thiết để làm việc thành thạo và hiệu quả trong các tình huống thương mại.
- Tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, chính trị, kinh tế và triết học.

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây - HTCC
Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây
Điện thoại: 0433840126
Website: http://www.htcc.edu.vn - Email: hatay@fpt.vn
Năm 1970- Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà Bình được thành lập theo QĐ số 138-TTg ngày 17/08/1970 của Thủ tướng Chính phủ. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1977- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình được thành lập theo QĐ số 278/CP ngày 10/10/1977 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở chuyển từ Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà Bình sau khi hợp nhất 2 tỉnh Hà Tây và Hoà Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình được hơn 1 năm. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1992- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây tiếp nhận trường Trung học Nông nghiệp Hà Sơn Bình sáp nhập vào theo QĐ số 105/QĐ-UB ngày 17/04/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây. Năm 2003- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được thành lập theo Quyết định số 5345/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 3/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây với trường CĐCĐ Hà Tây (thành lập theo QĐ số 3632/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30/08/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây. Năm 2009- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo QĐ số 3332/QĐ- UBND ngày 06/07/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây sau 1 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. ( tỉnh Hà Tây sáp nhập vào thủ đô Hà Nội). Sứ mạng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực với các ngành nghề, trình độ đa dạng; Là trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật,công nghệ tiên tiến; cung cấp các dịch vụ phong phú đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội và của khu vực.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản