Ngành Trồng Trọt - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây - HTCC

Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Trồng Trọt

Sau khi sinh viên tốt nghiệp có: Khả năng áp các tiến bộ kỹ thật vào sản xuất ngành để tăng năng suất và phẩm chất cây trồng; Kỹ năng làm việc với nông dân, tư vấn và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật thuộc ngành cho nông dân; khả năng tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế các đối tượng cây trồng ở quy mô trang trại, các cơ sở sản xuất; khả năng tổ chức kinh doanh nông sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Trồng Trọt


- Nắm được kiến thức về các Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
- Nắm được kiến thức về giáo dục An ninh- Quốc phòng để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Nắm vững kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Làm chủ kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để có thể quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt; có khả năng bố trí hệ thống cây trồng hợp lý, hoàn thiện quy trình sản xuất thâm canh cây trồng nhằm khai thác tối đa tài nguyên của vùng, trên cơ sở đó xây dựng một nền nông nghiệp bền vững.
- Có kiến thức về chuyên môn để đề xuất, triển khai và hợp tác thực hiện các đề tài khuyến nông và đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành trồng trọt.

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây - HTCC
Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây
Điện thoại: 0433840126
Website: http://www.htcc.edu.vn - Email: hatay@fpt.vn
Năm 1970- Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà Bình được thành lập theo QĐ số 138-TTg ngày 17/08/1970 của Thủ tướng Chính phủ. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1977- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình được thành lập theo QĐ số 278/CP ngày 10/10/1977 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở chuyển từ Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà Bình sau khi hợp nhất 2 tỉnh Hà Tây và Hoà Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình được hơn 1 năm. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1992- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây tiếp nhận trường Trung học Nông nghiệp Hà Sơn Bình sáp nhập vào theo QĐ số 105/QĐ-UB ngày 17/04/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây. Năm 2003- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được thành lập theo Quyết định số 5345/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 3/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây với trường CĐCĐ Hà Tây (thành lập theo QĐ số 3632/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30/08/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây. Năm 2009- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo QĐ số 3332/QĐ- UBND ngày 06/07/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây sau 1 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. ( tỉnh Hà Tây sáp nhập vào thủ đô Hà Nội). Sứ mạng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực với các ngành nghề, trình độ đa dạng; Là trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật,công nghệ tiên tiến; cung cấp các dịch vụ phong phú đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội và của khu vực.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản