Ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây - HTCC

Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp

Đào tạo cán bộ quản lý kinh doanh nông nghiệp trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ quản lý kinh tế, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn được đào tạo và tổ chức quản lý các hoạt động ở các đơn vị. Đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yếu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và có hộ khẩu thường trú từ Hà Tĩnh trở ra.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp


- Kiến thức giáo dục đại cương:
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành và khối ngành
+ Kiến thức ngành (bao gồm cả chuyên ngành)
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập nghề nghiệp

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây - HTCC
Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây
Điện thoại: 0433840126
Website: http://www.htcc.edu.vn - Email: hatay@fpt.vn
Năm 1970- Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà Bình được thành lập theo QĐ số 138-TTg ngày 17/08/1970 của Thủ tướng Chính phủ. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1977- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình được thành lập theo QĐ số 278/CP ngày 10/10/1977 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở chuyển từ Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà Bình sau khi hợp nhất 2 tỉnh Hà Tây và Hoà Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình được hơn 1 năm. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1992- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây tiếp nhận trường Trung học Nông nghiệp Hà Sơn Bình sáp nhập vào theo QĐ số 105/QĐ-UB ngày 17/04/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây. Năm 2003- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được thành lập theo Quyết định số 5345/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 3/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây với trường CĐCĐ Hà Tây (thành lập theo QĐ số 3632/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30/08/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây. Năm 2009- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo QĐ số 3332/QĐ- UBND ngày 06/07/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây sau 1 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. ( tỉnh Hà Tây sáp nhập vào thủ đô Hà Nội). Sứ mạng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực với các ngành nghề, trình độ đa dạng; Là trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật,công nghệ tiên tiến; cung cấp các dịch vụ phong phú đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội và của khu vực.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản