Ngành Lịch Sử Việt Nam

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Lịch Sử Việt Nam

Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Lịch sử Việt Nam;
- Về kiến thức: Người học được bổ sung và nâng cao các kiến thức cơ bản của khoa học lịch sử, các kiến thức chuyên sâu và cập nhật về Lịch sử Việt Nam và hệ thống lí luận sử học.
- Về kĩ năng: Người học được trang bị các phương pháp tiếp cận chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, các kĩ năng nghiên cứu khoa học lịch sử và khả năng thích ứng với các công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Lịch Sử Việt Nam


- Vấn đề ruộng đất và làng xã trong lịch sử Việt Nam
- Sự hình thành dân tộc và cương vực, lãnh thổ Việt Nam trong lịch sử
- Kinh tế - xã hội Việt Nam thời cận đại
- Kinh tế - xã hội Việt Nam thời hiện đại
- Khởi nghĩa nông dân và phong trào Tây Sơn
- Đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc và các đảng phái chính trị ở Việt Nam thời cận đại
- Khuynh hướng canh tân, đổi mới đất nước ở Việt Nam trong hai thế kỷ XIX-XX
- Một số vấn đề về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam
- Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời đổi mới

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản