Ngành Ngôn Ngữ Học

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngôn Ngữ Học

Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ học đạt trình độ quốc tế
- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn; các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, ngôn ngữ và văn hoá; các kiến thức bước đầu theo hướng chuyên ngành (lí luận ngôn ngữ, ngôn ngữ học ứng dụng, Việt ngữ học, ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số, v.v), phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và quản lí về ngôn ngữ học, ngôn ngữ và văn hoá.
- Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng nghề nghiệp cơ bản (kĩ năng quan sát, kĩ năng phân tích và tổng hợp, kĩ năng trình bày và soạn thảo văn bản, v.v) và các kĩ năng mềm (kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin) cần thiết cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
- Rèn luyện cho sinh viên bước đầu có khả năng nghiên cứu, giảng dạy, quản lí, tư vấn về ngôn ngữ học, ngôn ngữ và văn hoá; giúp người học có thể tiếp tục học ở bậc thạc sĩ của ngành/chuyên ngành Ngôn ngữ học hoặc các ngành/chuyên ngành liên quan khác.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngôn Ngữ Học


- Ngữ dụng học
- Ngôn ngữ học xã hội
- Loại hình học ngôn ngữ
- Logic-ngữ nghĩa
- Ngữ pháp chức năng
- Các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam
- Chuẩn ngôn ngữ và chuẩn hoá ngôn ngữ
- Địa danh học
- Ngôn ngữ học đối chiếu
- Mác, Ăngghen, Lênin bàn về ngôn ngữ
- Lược sử Việt ngữ học
- Các ngôn ngữ Đông Nam Á
- Từ điển học
- Ngôn ngữ học thống kê

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản