Ngành Nhân Học

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Nhân Học

Mục tiêu của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành nhân học là đào tạo các cử nhân ngành nhân học chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ đại học ngành nhân học của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Nhân Học


- Một số vấn đề về triều Nguyễn
- Lịch sử - văn hoá Mỹ
- Các con đường cứu nước trong phong trào GPDT ở châu Á
- Tiến trình văn học
- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
- Lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam thời cổ trung đại
- Lịch sử tôn giáo thế giới
- Các di tích lịch sử - văn hoá và danh thắng Việt Nam
- Anh văn chuyên ngành Lịch sử
- Một số vấn đề về văn hoá Chămpa
- Các tộc người trên thế giới
- Tiếp cận nhân học trong nghiên cứu cư dân vùng đầm phá và ven biển Việt Nam
- Các phương pháp nghiên cứu nhân học
- Bảo tàng học và các phương pháp giám định cổ vật
- Tộc người và các tiêu chí xác định tộc người

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản