Ngành Sinh Lý Động Vật - Tế Bào - Di Truyền

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sinh Lý Động Vật

Cử nhân sinh học được đào tạo kiến thức nghiên cứu cơ bản và khả năng định hướng ứng dụng về các lĩnh vực liên quan đến sinh học và khoa học sự sống. Nghiên cứu tìm hiểu các hệ sinh thái, thế giới động vật, thực vật hay vi sinh vật hiện diện trong sinh giới. Khảo sát các quá trình sinh hóa, sinh lý của sinh vật ở các cấp độ từ phân tử, tế bào đến cơ thể; các vấn đề liên quan đến sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và quản trị các hệ sinh thái, các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia. Nghiên cứu ứng dụng kiến thức sinh học trong y học và trong sản xuất công nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sinh Lý Động Vật


- Sinh lý tiêu hóa hấp thu
- Năng lượng sinh học
- Kỹ thuật di truyền
- Nuôi cấy mô tế bào động vật
- Sinh học phóng xạ
- Sinh lý gia súc
- Sinh sản giáp xác
- Cơ sở di truyền chọn giống thực vật
- Cơ sở di truyền chọn giống động vật
- Di truyền liên kết giới tính
- Di truyền người
- Nội tiết
- Miễn dịch học phân tử
- Liệu pháp gen.

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản