Ngành Tài Chính

Trường Cao Đẳng Hoan Châu - HCC

Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia tài chính, có kiến thức và nghiệp vụ về mọi lĩnh vực hoạt động tài chính - tiền tệ, đặc biệt chuyên sâu về Tài chính công và Tài chính doanh nghiệp, thành thạo công tác kế toán và kiểm toán, sử dụng được công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:
- Phụ trách Tài chính - Kế toán của một doanh nghiệp, một đơn vị sự nghiệp, một xí nghiệp công ích, một đơn vị kế toán công.
- Xử lý các nghiệp vụ về tài chính, tiền tệ, tín dụng, thanh toán trong các cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc nhà nước, Công ty bảo hiểm, Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Ngân hàng thương mại.
- Thẩm định Báo cáo tài chính của doanh nghiệp; thẩm định và quản lý tài chính các dự án đầu tư.
- Nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách về tài chính.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Cao đẳng Hoan Châu

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính


- Kiến thức giáo dục đại cương: 18 tín chỉ
+ Triết học Mác - Lênin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Môn cơ sở + chuyên ngành gồm 162 tín chỉ
+ Lý thuyết tiền tệ và tài chính
+ Nguyên lý kế toán
+ Tài chính công
+ Thuế
+ Ngân sách Nhà nước
+ Kho bạc Nhà nước
+ Kế toán công
+ Tài chính các đơn vị sự nghiệp
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Kế toán doanh nghiệp
+ Kế toán quản trị
+ Thẩm định Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
+ Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh
+ Và một số môn khác

Trường Cao Đẳng Hoan Châu - HCC
Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Hoan Châu
Điện thoại: (038)3623750; (038)8934242
Website: http://www.hoanchau.edu.vn - Email: daotao@hoanchau.edu.vn
- Hoan Châu là tên cũ của Nghệ An và Hà Tĩnh. Đặc biệt cuộc khởi nghĩa Hoan Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo và có quy mô rộng khắp cả nước lúc bấy giờ. Nghĩa quân đã giải phóng được cả nước khỏi ách thống trị vô cùng hà khắc của nhà Đường, giành chính quyền và giữ được chính quyền trong 10 năm. Mai Thúc Loan tự xưng Đế chứ không xưng Vương. Ông thể hiện sức mạnh đối trọng của triều đại Mai Hắc Đế đối với nhà Đường lúc bấy giờ.
- Hoan Châu còn là hậu cứ của cuộc chiến đấu chống quân Nguyên - Mông. Để an lòng Tướng Sỹ, vua Trần viết lên thuyền rồng 2 câu thơ: “Cối kê cựu sự quân tu ký/ Hoan Diễn do tồn thập vạn binh”
- Ý nhà vua muốn nhắc nhở chuyện cũ: Bị Phù Sai đánh cho tơi tả, Câu Tiễn chỉ tròn 5.000 tàn quân rút về Cối kê, sau đó phản công và dành thắng lợi. Chúng ta còn đất Hoan Diễn (Hoan Châu) và 10 vạn binh ở đó. Hãy yên tâm...
Hoan Châu còn có một ý nghĩa khác: cụ tổ của dòng họ Hoàng Xuân, nhánh Tiên Bồng, Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An, có tên là Hoàng Xuân Thì (Thời), Nam Cát, Nam Đường, Nghệ An. Cụ đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, khoa Canh thân, niên hiệu Vĩnh Trị năm thứ 5 (1680), tên cụ được khắc ở bia thứ 5 bên phải từ cổng chính vào Quốc Tử Giám. Cụ được Nhà vua sai trấn thủ đất Hoan châu và lấy con gái Tiến sĩ Ngô Trí Hoà người Diễn Châu. Với “cái duyên” đó, họ Hoàng Xuân phát triển rực rỡ trên đất Hoan Diễn cho đến ngày nay - trong đó có Hoàng Xuân Thảo, Hoàng Xuân Nam, Hoàng Xuân Trừ, Hoàng Xuân Lâm,v.v...
- Trường cao đẳng Hoan Châu được thành lập theo quyết định số 3545/QĐ - BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.Trường cao đẳng Hoan Châu có địa thế nằm sát biển Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ an, có không gian đẹp, không khí trong lành.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản