Nghiệp Vụ Đánh Giá Dự Án Đầu Tư - Thông Tư 23/2010-BKH

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT

1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Đánh Giá Dự Án Đầu Tư

Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong những đơn vị được đào tạo nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư theo phê duyệt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khóa học nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư được biên soạn theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BXD ngày 13/12/2009 quy định điều kiện năng lực của tổ chức các nhân khi thực hiện đánh giá dự án và Nghị định 113/2009/ND-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Theo đó, từ ngày 01/09/2011 cá nhân thực hiện đánh giá dự án đầu tư phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

Đối Tượng Tham Gia

Các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước thực hiện giám sát, tư vấn đánh giá dự án đầu tư tại Việt Nam.

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Đánh Giá Dự Án Đầu Tư


- Tổng quan về dự án đầu tư
+ Giới thiệu tổng quan về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư
+ Khái niệm về dự án đầu tư
+ Nguyên tắc quản lý, thực hiện dự án đầu tư
+ Phân loại dự án đầu tư
+ Mục đích, yêu cầu của quản lý, thực hiện dự án đầu tư
+ Nội dung quản lý dự án đầu tư
+ Các hình thức quản lý dự án đầu tư
- Giám sát, đánh giá dự án đầu tư
+ Mục đích, ý nghĩa của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư
+ Vị trí, vai trò của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư
+ Cơ sở pháp lý để tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư
+ Nguyên tắc tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư
+ Phạm vi và đối tượng của việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư
+ Công tác tổ chức việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư
+ Các khái niệm về giám sát, đánh giá dự án đầu tư
- Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên
+ Mục tiêu yêu cầu
+ Theo dõi dự án đầu tư
+ Kiểm tra dự án đầu tư
+ Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư
+ Các nội dung chính về đánh giá dự án đầu tư
- Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác
+ Mục tiêu yêu cầu
+ Theo dõi dự án đầu tư
+ Kiểm tra dự án đầu tư
+ Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư
- Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư
+ Mục tiêu yêu cầu
+ Theo dõi tổng thể đầu tư
+ Kiểm tra tổng thể đầu tư
+ Nội dung đánh giá tổng thể đầu tư nền kinh tế
+ Nội dung đánh giá tổng thể về quản lý đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công ty 91 của Nhà nước
- Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư
+ Mục tiêu yêu cầu
+ Các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư
+ Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư
+ Công tác báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư
+ Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư
+ Trách nhiệm và xử phạt vi phạm của các tổ chức đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng DCMT
1102 - VNT Tower - 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (04)35591684
Website: http://www.dcmtvietnam.com/ - Email: hanoidaotao@vnn.vn
Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong những viện tư vấn hàng đầu của Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm tư vấn quản lý dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, luận chứng kinh tế, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội, tái định cư, đánh giá có sự tham gia, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Bên cạnh lĩnh vự tư vấn, đào tạo về quản trị cũng là một trong những thế mạnh của DCMT.
DCMT cung cấp các dịch vụ về đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp, dự án ở Việt Nam. DCMT cung cấp chuyên gia tư vấn trong nước về cải cách hành chính, hài hoà hoá các thủ tục ODA, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đánh giá tác động kinh tế xã hội, cải cách chính sách, thiết kế giao thông và thuỷ lợi, đào tạo và đánh giá, giám sát lợi ích.
DCMT thực hiện đào tạo dài hạn trình độ Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp về quản trị kinh doanh. Đào tạo công nhân kỹ thuật ngành hàn, điện, xây dựng dân dụng, sửa chữa ô tô. Ngoài ra, DCMT còn thiết kế và cung cấp các khoá tập huấn ngắn hoặc dài hạn về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; các yêu cầu mới về đầu tư và thương mại; quản lý dự án và các chương trình nâng cao năng lực khác. Các khóa đào tạo về quản lý đầu tư như: Nghiệp vụ Đấu thầu, Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình, Quản lý Tài chính Kế toán Dự án Đầu tư, Nghiệp vụ Định giá Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình
Đồng bộ tài khoản