Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

,

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

Sau khi hoàn thành khóa học Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum các học viên sẽ:
- Nắm vững được các kiến thức liên quan tới phương pháp AGILE SCRUM
- Hiểu được những thay đổi cần thiết để áp dụng AGILE SCRUM trong thực tế
- Thực hành với các dự án và công cụ thực tế cho việc phát triển phần mềm theo phương pháp AGILE SCRUM
- Đầy đủ kiến thức nền tảng để thi chứng chỉ quốc tế Certified Scrum Master (CSM), Certified Scrum Product Onwer (CSPO), Certified Scrum Developer (CSD)

Đối Tượng Tham Gia

Scrum Masters, Product Owners, Scrum Team Members nhằm hiểu rõ yêu cầu và cách làm dự án theo phương pháp Agile/Scrum hiệu quả và tiên tiến nhất thế giới hiện nay

Thời Lượng

Thời lượng học theo chương trình khóa học Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum


- Tổng quan về phát triển phần mềm theo Agile Scrum
+ Thay đổi để thành công
+ Các khái niệm và vai trò trong Scrum
+ Quy trình SCRUM
+ Khái niệm “DONE”
- Giới thiệu về Product Owner và công việc của một Product Owner
+ Giới thiệu về product backlog
+ Giới thiệu về User Story và Epic
+ SCRUM Stories vs Traditional software requirements
+ Duy trì và phát triển product backlog
+ Planning poker
- Phát triển dự án phần mềm với SCRUM
+ Thảo luận về SCRUM team
+ Công cụ phát triển phần mềm theo SCRUM
+ Lên kế hoạch: xác định mục tiêu và kế hoạch ngắn hạn chi tiết
+ Một ngày làm việc với SCRUM
+ Tìm hiểu và tiến tới một môi trường làm việc, phát triển dự án theo SCRUM
+ Continuous Improvement
- Software testing trong SCRUM
+ Tầm quan trọng và sự thay đổi về software testing trong SCRUM
+ Giới thiệu một số software engineering practices cho SCRUM: Test Driven, Acceptance Test Driven, Continuous Integration


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản