Quản Lý Dự Án Xây Dựng Theo Tiêu Chuẩn PMBOK

,

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Dự Án Xây Dựng Theo Tiêu Chuẩn PMBOK

Kết thúc khóa học Quản Lý Dự Án Xây Dựng Theo Tiêu Chuẩn PMBOK các học viên sẽ nắm vững:
- Các kiến thức quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK® 5th edition của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ (PMI).
- Các trách nhiệm xã hội và trách nhiệm chuyên nghiệp của một nhà quản lý dự án.
- Các thống kê, các thuật ngữ và các kinh nghiệm được cộng đồng quản lý dự án quốc tế cập nhật hàng năm.
- Ứng dụng hiệu quả nhất các quy trình quản lý dự án và các biểu mẫu của 5 nhóm quy trình và 14 lĩnh vực kiến thức vào dự án của bạn.
- Trao đổi và giải quyết các vấn đề thực tế của quản lý dự án xây dựng tại Việt Nam với chuyên gia quản lý dự án xây dựng trong cộng đồng PM CoP (Project Management Comunity of Practice).
- Hoàn thiện hồ sơ 1 dự án mẫu với nhận xét của giảng viên để áp dụng trong việc quản lý các dự án sau này.

Đối Tượng Tham Gia

Các nhà quản lý dự án xây dựng, các chuyên viên trong dự án xây dựng, các trưởng nhóm trong dự án xây dựng, các nhân viên trong ban quản lý dự án xây dựng, và các nhân viên hổ trợ dự án xây dựng.

Thời Lượng

Thời lượng học theo chương trình khóa học Quản Lý Dự Án Xây Dựng Theo Tiêu Chuẩn PMBOK

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Dự Án Xây Dựng Theo Tiêu Chuẩn PMBOK


- Chương 1: Tổng quan về Quản Lý Dự Án Xây Dựng theo tiêu chuẩn PMBOK
- Chương 2: 5 nhóm quy trình Quản Lý Dự Án Xây Dựng theo tiêu chuẩn PMBOK
- Chương 3: Quản lý tích hợp dự án
- Chương 4: Quản lý phạm vi dự án
- Chương 5: Quản lý thời gian dự án
- Chương 6: Quản lý chi phí dự án
- Chương 7: Quản lý chất lượng
 dự án
- Chương 8: Quản lý nhân sự dự án
- Chương 9: Quản lý giao tiếp dự án
- Chương 10: Quản lý rủi ro dự án
- Chương 11: Quản lý mua sắm dự án
- Chương 12: Quản lý các bên liên quan dự án
- Chương 13: Quản lý an toàn dự án (project safety management)
- Chương 14: Quản lý môi trường dự án (project environmental management)
- Chương 15: Quản lý tài chánh dự án (project financial management)
- Chương 16: Quản lý khiếu nại dự án (project claim management)


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản