Quản Lý Thủy Sản

Trường Đại Học Nha Trang - NTU

Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Thủy Sản

- Chương trình đào tạo đại học Quản lý thủy sản cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý thủy sản, đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Sinh viên tốt nghiệp chương trình giáo đào tạo đại học Quản lý thủy sản có các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng sau:
+ Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân; hiểu biết về văn hóa - xã hội, kinh tế và pháp luật;
+ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; ý thức học tập để nâng cao năng lực, trình độ và đủ sức khỏe để làm việc.
+ Nhận thức khách quan các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
+ Hiểu và có khả năng vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và công nghệ thông tin vào ngành quản lý thủy sản/nghề cá;
+ Có trình độ ngôn ngữ Anh tối thiểu 400 điểm theo chuẩn TOEIC hoặc tương đương

Đối Tượng Tham Gia

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu có đủ điều kiện sau đây đều có thể dự thi vào ngành Quản lý Thủy Sản:
- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Trung học bổ túc, Trung học nghề;
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư Liên Bộ Y Tế - Đại học, THCN & DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Thủy Sản


- Khối lượng kiến thức chương trình: 128 tín chỉ (không kể khối lượng kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh).
- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Kiến thức chung
+ Khoa học xã hội và nhân văn
+ Toán và khoa học tự nhiên
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành
- Kiến thức ngành
+ Sinh thái học nguồn lợi thủy sản
+ Ngư trường - Nguồn lợi thủy sản
+ Quản trị học
+ Pháp luật về hàng hải và nghề cá
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học
+ Công nghệ nuôi trồng thủy sản
+ Công nghệ khai thác thủy sản
+ Công nghệ sau thu hoạch
+ Kinh tế học nghề cá
+ Tàu thuyền nghề cá

Trường Đại Học Nha Trang - NTU
Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0583831149
Website: http://www.ntu.edu.vn -
Tiền thân của Trường đại học Nha Trang là khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản. Năm 1977, Trường chuyển địa điểm từ Hải Phòng vào Nha Trang và lấy tên là Trường Đại học Hải sản; Từ năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Truờng đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang. Qua 47 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã đi vào thế ổn định và đang từng bước trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp học với các chuyên ngành thủy sản truyền thống là mũi nhọn và thế mạnh. Trước năm 1990, Trường chỉ có 5 chuyên ngành phục vụ ngành thủy sản, đến nay Trường đã có 23 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau; từ chỗ chỉ có 1 cấp đào tạo nay Trường đã có 4 cấp đào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp đến Tiến sĩ.
Đồng bộ tài khoản