Quản Trị Kinh Doanh

Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc - AFC ĐÔNG BẮC

Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Cử nhân Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh được trang bị những kiến thức quản trị doanh nghiệp hiện đại. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế:
- Kiến thức về tài chính, kế toán doanh nghiệp.
- Kiến thức quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
- Kiến thức về Marketting và quản trị marketing trong doanh nghiệp
- Kiến thức lập và quản trị dự án đầu tư, quản trị chiến lược cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế
- Kiến thức về tổ chức và quản lý sản xuất

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp PTTH và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác-Lênin và tưởng Hồ chí Minh
+ Khoa học xã hội-nhân văn
+ Ngoại ngữ
+ Khoa học tự nhiên
+ Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức ngành
+ Các học phần tự chọn
+ Thực tập nghề nghiệp: 9 tuần
+ Thực tập tốt nghiệp: 6 tuần

Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc - AFC ĐÔNG BẮC
Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Điện thoại: (033)3686800
Website: http://www.afcdongbac.edu.vn - Email: afcdongbac@gmail.com
Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc được thành lập theo quyết định số 7191/QĐ-BGD ĐT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Lâm nghiệp I TW. Ngày 26/11/2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 3719/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Như vậy Trường Trung học Lâm nghiệp I TW đã bước sang một chương mới tiếp theo của lịch sử xây dựng, phát triển nhà trường, thêm nhiệm vụ mới đó là đào tạo cán bộ có trình độ Cao Đẳng có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay. Được thành lập theo Quyết định số: 205 NN/QĐ ngày 27 tháng 04 năm 1962 của Tổng cục Lâm nghiệp, trường có tên gọi là Trường Trung cấp kỹ thuật I. Năm tháng trôi qua, do việc sắp xếp tổ chức cơ cấu đào tạo cán bộ, Bộ Lâm nghiệp đã giải tán các trường Trung học Lâm nghiệp phía Bắc, Trường Trung học Cơ khí Lâm nghiệp năm 1970, Trường Trung học Kinh tế Lâm nghiệp, Trung học Công nghiệp rừng Cúc phương năm 1983 và sát nhập vào trường Trung cấp kỹ thuật I thành Trường Trung học Lâm nghiệp I Trung ương đóng tại Phường Minh thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng ninh.
Đồng bộ tài khoản