Đại Học Sư Phạm Huế - HUCE

34 Lê Lợi, Huế

Giới Thiệu Đại Học Sư Phạm Huế - HUCE

Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc viện Đại Học Huế. Trước năm 1975, Trường ĐHSP thuộc viện Đại học Huế là một cơ sở đào tạo giáo viên trung học duy nhất cho các tỉnh khu vực Miền trung và Tây Nguyên. Sau ngày Miền nam giải phóng, Trường Đại học Sư phạm được chính thức thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27/10/1976 của Thủ tướng chính phủ, trực thuộc Bộ Giáo dục. Theo Nghị định 30/CP ngày 4-4-1994 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm trở thành trường thành viên của Đại học Huế. Tên gọi đầy đủ của Trường là 'Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế.'Trường Đại học Sư phạm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình đại học và sau đại học; cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên'.

Cơ Sở Vật Chất Đại Học Sư Phạm Huế - HUCE

Trường có hệ thống giảng đường, phòng học, phòng làm việc khang trang, 32 phòng thí nghiệm khoa học, 2 phòng học tiếng, 9 phòng máy được nối mạng Internet, 1 thư viện với 2 phòng đọc (300 chỗ, trên 25.409 đầu sách với 190.930 bản); 2 giảng đường và 1 hội trường lớn (180, 200 và 1.000 chỗ ngồi), 1 Trung tâm đa phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập, 1 nhà khách, 1 câu lạc bộ Thể dục thể thao.

Thông Tin Liên Hệ Đại Học Sư Phạm Huế - HUCE

Đại Học Sư Phạm Huế
Địa chỉ: 34 Lê Lợi - Tp Huế
Điện thoại: (054)3-822.132
Fax: (054)3-825.824
Email: admin@dhsphue.edu.vn
Website: http://www.dhsphue.edu.vn

Đồng bộ tài khoản