Ngành Sư Phạm Giáo Dục Chính Trị (LT CĐ-ĐH)

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Giáo Dục Chính Trị

Đào tạo cử nhân khoa học ngành Giáo dục chính trị giảng dạy tốt môn Giáo dục Công dân ở các trường Trung học phổ thông, có thể trở thành giảng viên các môn khoa học Mác – Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị ở địa phương, giáo viên chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, cán bộ trong các lĩnh vực chính trị - xã hội. Trang bị cho người học hệ thống những kiến thức cơ bản, hiện đại, rộng và sâu về các môn khoa học Mác – Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những kiến thức cơ bản, cập nhật và thiết thực về khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của trường

Thời Lượng

1,5 năm đến 02 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Giáo Dục Chính Trị


Khối lượng kiến thức toàn khóa: 59 đơn vị học trình
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (bổ sung)
- Lịch sử Việt Nam cổ, trung -cận hiện đại
- Lịch sử thế giới đại cương
- Kinh tế học đại cương
- Hiến pháp và định chế chính trị
- Địa lý kính tế Việt Nam
- Môi trường và con người
- Lịch sử các học thuyết kinh tế
- Lý luận dạy học môn GDCD ở trường THPT
- Phương pháp dạy học môn GDCD
- Lịch sử Triết học phương Đông
- Lịch sử Triết học phương Tây
- Kinh tế thị trường và công nghiệp hóa hiện đại hóa ở VNam
- Bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng CNXH ở VN
- Giới thiệu tác phẩm Kinh điển của Chủ nghĩa Mác- Lênin
- Giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh
....

Đại Học Sư Phạm Huế - HUCE
34 Lê Lợi, Huế
Người liên hệ: Đại Học Sư Phạm Huế
Điện thoại: 054)3-822132
Website: http://www.dhsphue.edu.vn - Email: admin@dhsphue.edu.vn
Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc viện Đại Học Huế. Trước năm 1975, Trường ĐHSP thuộc viện Đại học Huế là một cơ sở đào tạo giáo viên trung học duy nhất cho các tỉnh khu vực Miền trung và Tây Nguyên. Sau ngày Miền nam giải phóng, Trường Đại học Sư phạm được chính thức thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27/10/1976 của Thủ tướng chính phủ, trực thuộc Bộ Giáo dục. Theo Nghị định 30/CP ngày 4-4-1994 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm trở thành trường thành viên của Đại học Huế. Tên gọi đầy đủ của Trường là 'Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế.'Trường Đại học Sư phạm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình đại học và sau đại học; cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên'.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản