Ngành Sư Phạm Quản Lý Giáo Dục (LT CĐ-ĐH)

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Quản Lý Giáo Dục

Học xong chương trình này người học chiếm lĩnh được các tri thức chung về hành chính giáo dục và quản lý giáo dục; có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chuyên viên hành chính giáo dục và cán bộ quản lý giáo dục trong lĩnh vực văn hóa giáo dục; chương trình góp phần tạo nguồn nhân lực cho việc xây dựng nền hành chính giáo dục chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của trường

Thời Lượng

1,5 năm đến 02 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Quản Lý Giáo Dục


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 59 đơn vị học trình
- Kiến thức giáo dục đại cương và chuyên nghiệp
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (bổ sung)
- Đại cương về quản lý giáo dục
- Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục
- Tâm lý học quản lý
- Kế hoạch hóa phát triển giáo dục
- Xã hội học giáo dục
- Tâm lý học xã hội
- Lý luận giáo dục
- Lý luận dạy học hiện đại
- Kiểm định và đảm bảo chất lượng trong giáo dục
- Kiểm tra, thanh tra và đánh giá trong giáo dục
- Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường
- Phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự trong giáo dục
- Quản lý tài chính và cơ sở vật chất trong giáo dục
- Giáo dục giá trị
- Quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp
- Tổ chức và quản lý hoạt động phối hợp các lực lượng giáo dục
- Quản lý ngành giáo dục phổ thông và ngành giáo dục mầm non
- Rèn luyện nghiệp vụ quản lý
....

Đại Học Sư Phạm Huế - HUCE
34 Lê Lợi, Huế
Người liên hệ: Đại Học Sư Phạm Huế
Điện thoại: 054)3-822132
Website: http://www.dhsphue.edu.vn - Email: admin@dhsphue.edu.vn
Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc viện Đại Học Huế. Trước năm 1975, Trường ĐHSP thuộc viện Đại học Huế là một cơ sở đào tạo giáo viên trung học duy nhất cho các tỉnh khu vực Miền trung và Tây Nguyên. Sau ngày Miền nam giải phóng, Trường Đại học Sư phạm được chính thức thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27/10/1976 của Thủ tướng chính phủ, trực thuộc Bộ Giáo dục. Theo Nghị định 30/CP ngày 4-4-1994 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm trở thành trường thành viên của Đại học Huế. Tên gọi đầy đủ của Trường là 'Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế.'Trường Đại học Sư phạm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình đại học và sau đại học; cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên'.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản