Hệ ĐH Ngành Chính Trị Phát Triển

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Chính Trị Phát Triển

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Chính trị học và Giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị. Người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác ở các vị trí:
- Cán bộ trong các tổ chức, cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; các doanh nghiệp; tổ chức kinh tế, xã hội;
- Giảng viên dạy các môn khoa học chính trị ở các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị;
- Làm công tác nghiên cứu ở các viện nghiên cứu về chính trị, chính sách, đường lối

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Chính Trị Phát Triển


- Khoa học chính sách công
- Lịch sử tư tưởng chính trị
- Nghiệp vụ quản lý hành chính văn phòng
- Quyền lực chính trị và cầm quyền
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
- Thể chế chính trị thế giới đương đại
- Xử lý điểm nóng chính trị - xã hội
- Hệ thống chính trị và quá trình chính sách
- Quan hệ chính trị quốc tế
- Chính trị học phát triển
- Chính trị học so sánh
- Giới thiệu tác phẩm Mác - Lênin về chính trị
- Chính trị học Việt Nam

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản