Hệ ĐH Ngành Giáo Dục Lý Luận Chính Trị

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục Lý Luận Chính Trị

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục lý luận chính trị, sinh viên có thể trở thành:
- Giảng viên môn Các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin tại các trường đại học, cao đẳng.
- Nghiên cứu lĩnh vực lý luận chính trị tại các trường đại học, các viện nghiên cứu.
- Giảng viên lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam tại các trường chính trị.
- Giáo viên môn Giáo dục công dân.
- Chuyên viên đảm nhiệm các nhiệm vụ về công tác tư tưởng chính trị ở các cơ quan, ban ngành.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục Lý Luận Chính Trị


- Các chuyên đề triết học
- Các chuyên đề kinh tế chính trị
- Các chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tác phẩm kinh điển của Mác – Ăng ghen
- Tác phẩm kinh điển của Lênin
- Lý luận dạy học đại học
- Tâm lý học lãnh đạo, quản lý
- Một số chuyên đề Tâm lý học
- Lý luận về giáo dục – quản lý giáo dục
- Thực hành giảng dạy những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
- Đạo đức học
- Phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận chính trị
- Phương pháp giảng dạy nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản