Hệ ĐH Ngành Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin

Đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị. Sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Kinh tế và Giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sinh viên có thể làm:
- Giảng dạy chuyên ngành kinh tế chính trị và các môn học khác về kinh tế tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường chính trị tỉnh, thành, đoàn thể…
- Tham mưu tư vấn cho các cấp lãnh đạo quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế và trong các doanh nghiệp, cũng như trong các cơ quan nghiên cứu về kinh tế - xã hội

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin


- Chính trị học đại cương
- Xây dựng Đảng
- Pháp luật đại cương
- Quản lý hành chính nhà nước
- Cơ sở văn hoá Việt Nam
- Tiếng Việt thực hành
- Tâm lý học sư phạm
- Nguyên lý công tác tư tưởng
- Lý luận dạy học đại học
- Địa lý kinh tế
- Lịch sử kinh tế quốc dân
- Lịch sử các học thuyết kinh tế từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX
- Lịch sử các học thuyết kinh tế từ thế kỷ XX đến nay
- Thống kê kinh tế
- Luật kinh tế
- Quan hệ kinh tế quốc tế
- Khoa học quản lý
- Tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa
- Tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Kinh tế phát triển
- Kinh tế công cộng
- Nguyên lý quản lý kinh tế
- Marketing căn bản
- Kế toán đại cương

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản